Now we are available in English,Hindi,Telugu,Kannada Languages | ಈಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದೇವೆ | अब हम अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध हैं | ఇప్పుడు మనకు ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, కన్నడ భాషలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి

Astro Tips

25, January 2022

Marriage Tips

About Stars in Astrology

Nakshatra is the term for lunar mansion in Hindu astrology and Indian Astronomy. A nakshatra is one of 28 (sometimes also 27) sectors along the ecliptic. Their names are related to a prominent star or asterisms in or near the respective sectors.In the Atharvaveda (Shaunakiya recension, hymn 19.7) a list of 27 stars or asterisms is given, many of them corresponding to the later nakshatras:[3] Kṛttikā Rohinī Mrigashīrsha Ārdrā Punarvasu Pushya Asleshā Maghā Purva Phalguni Uttara Phalguni Hasta Chitrā Svāti Vishākhā Anurādhā Jyeshthā Mūla Purva Ashadha Uttara Ashadha Shravana Dhanishta Satabhishak Purva Bhadrapada Uttara Bhadrapada Revati Ashvini Bharani.Nakshatras are the constellations that provide considerably to our Vedic astrology. Nakshatra lord is the ruler of the Nakshatra in which the Moon is positioned Nakshatra positions of planets are examined in the birth chart as well. The use of Nakshatra is very important in Vedic astrology, much more than with zodiac signs. Indian seers say that the Nakshatras represent the abodes into which the fruits of our labor (our Karma) is transferred and stored.

24, January 2022

Marriage Tips

About Rashis (Pisces)

Pisces is the twelfth and final astrological sign in the zodiac. It is a negative, mutable sign. It spans 330° to 360° of celestial longitude. Under the tropical zodiac, the sun transits this area between February 19 and March 20. Pisces people are known for being emotionally sensitive, gracious, and emotionally aware. Pisces characters are regarded for being among the most sympathetic of the zodiac signs, and they will go to great lengths to ensure the happiness of those around them. They're also creative and imaginativeGenerally, the most compatible signs for Pisces friendships and romantic relationships are fellow water signs (Pisces, Cancer, Scorpio), as they speak that same flowy emotional language, and earth signs (Virgo, Capricorn, Taurus) because they're so grounded.Non -Compatible signs are: Aries,Libra and Scorpio.

22, January 2022

Marriage Tips

About Rashis (Aquarius)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Aquarius is the eleventh house of Kalpurush Kundli starts from 300°to 330°. The characteristics of Aquarius Lagna: It is the most altruistic sign. Aquarians are shy and quiet. They are intelligent. They are optimistic. They strive to be in a group.Ruling planet of Aquarius is Saturn.The element or Tatwa of Aquarius is Air.Most compatible signs are :: Leo Sagittarius.. Signs not compatible with Aquarius: Aries is a fire sign and mental compatibility is not there Cancer a water and emotional sign will not go well Scorpio a water and mystic sign will not go well with airy. They have visionary powers.

21, January 2022

Marriage Tips

About Rashis (Capricorn)

Capricorn is the tenth astrological sign in the zodiac out of twelve total zodiac signs, originating from the constellation of Capricornus, the horned goat. It spans the 270–300th degree of the zodiac, corresponding to celestial longitude. Capricorns are the hardest workers of the zodiac and love nothing more than getting ahead in life. They are ambitious, determined, materialistic and strong. They will keep going when others would’ve given up ten miles back. This makes them great partners in life, as well as friends or collaborators. Capricorns tend to keep small circles, but are loyal and supportive of their friends and loved ones. They love creating secure, luxurious ~nests~ and living a comfortable, enviable lifestyle. Living well is important to them. Capricorns are born shrewd, they ~get~ what makes others tick, and they are self-aware of their own needs and traits too. Caps are good people!The Earth sign crew (Capricorn, Taurus, Virgo) all get on well with each other.Signs not compatible with capricorn are Aries,Libra and Pisces.

20, January 2022

Marriage Tips

About Rashis (Sagittarius)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Sagittarius is the ninth house of Kalpurush Kundli starts from 240°to 270°. The characteristics of Sagittarius Lagna: They are generous and idealistic. They are curious and energetic. They are serene and philosophical. They are self-reliant and strong. They are not stereotype and try new ways.The symbol of Sagittarius is an archer with a bow and an arrow. As per its symbol, a Sagittarius is brave and result oriented. They are open-minded and always keen to learn more. They have a good sense of humour.The Ruling planet of Sagittarius is Jupiter.Its element or Tatwa is fire.Most compatible sign for Sagittarius are : Aries Leo Gemini Non compatible signs are: Taurus Virgo Pisces They expand their horizons and keep learning. They understand others feelings well.

19, January 2022

Marriage Tips

About Rashis (Scorpio)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Scorpio is the eighth house of Kalpurush Kundli starts from 210°to 240°.The characteristics of Scorpio Lagna: They are trustworthy and faithful. They are brave and will not turn their back from responsibilities. They are devoted to their work. They nurture ambition for clout, position and money. They are the first at everything and follow their instincts. They are very secretive.Its a fixed sign ruling planet is Mars which stands for energy, stamina and courage. Mars is the Karaka for third house.Its element or Tatwa of Scorpio is Water .Most compatible sign for Scorpio are : Cancer Pisces Taurus Virgo Signs that are not compatible with Scorpio: Gemini Leo Sagittarius

18, January 2022

Marriage Tips

About Rashis (Tula)

Tula Rashi is the seventh sign of Vedic astrology. The corresponding Western zodiac sign is Libra. Symbolized by the Scales, Thula Rasi stands for balance and temperance. The ruling planet of Thula Rasi is Venus, and Element is Air. The lucky color for this Janma Rasi is WHITE. The Nakshatras of Chitra (Pada 3, 4), Swati and Vishaka (Pada 1, 2, 3) come under this moon sign.Thula Rasi people are sincere, hard-working, and interested in achieving success in whatever venture they take up. Success will always follow them if the environment is peaceful and harmonious. They dislike pretenses and unnecessary showmanship. They are pleasant and gracious in their dealings with others. In communication, they can be brief but to the point. Tula Rasi people take time in making important decisions. They think about all the possible outcomes of their action before committing to something. They are always active and ready to start some new venture or the other. These people are fair and cooperative. They love being social and enjoying themselves with colleagues, friends and family. Generally, the most compatible signs for Libra friendships and romantic relationships are fellow air signs (Gemini, Aquarius, and other Libras) as they speak the same airy language.

17, January 2022

Marriage Tips

About Rashis (Virgo)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Virgo is the sixth house of Kalpurush Kundli starts from 150°to 180° The characteristics of Virgo Lagna They are intelligent, sharp and analytical. They carefully weigh the pros and cons of any given situation. They are strong internally and will not show their emotions. They make the atmosphere cheerful wherever they are. They are good observers and note everything carefully. They dominate where they find the situation conducive. They are confident and ambitious people.. Most compatible sign for Virgo are : Taurus Capricorn Pisces.Signs not compatible with Virgo :Aries Leo Sagittarius

13, January 2022

Marriage Tips

About Rashis( Leo)

Leo, Latin for Lion, is the fifth sign of the zodiac. It corresponds to the constellation Leo and comes after Cancer and before Virgo. The traditional Western zodiac associates Leo with the period between July 23 and August 22, and the sign spans the 120th to 150th degree of celestial longitude.The natives under this sign are natural leaders and dazzle others with a gorgeous smile. They feel that they are monarchs among humans who rule everyone around them. They are dramatic, spontaneously creative, self-confident, extrovert, and dominant. They usually come up with dramatic statements and actions so that they can be a center of attraction. . At the same time, they are extremely difficult to resist and will achieve everything that they desire by hook and crook. Leo natives have many loyal and faithful friends. The fiery element in them will make them warm-hearted. Also, they will have a deep love for their life. They urge respect and do not prefer to take orders from others. They always have in the back of their mind to make an impression on others and constantly maintain their aura of influence. Generally, they are very generous and elegant with others. They listen to others politely with a slightly patronizing style. But they never have an offending smile. They possess an unconditional craving of getting attention from others. They spread warmth and happiness in their surroundings. .Leo Natives Are Most Compatible With: Sagittarius, Aries, Gemini. They can bear more in stoic dignity, or adjust more courageously to depressing condi­tions. However, they will face these conditions with sheer faith and optimism. Responsibility toward the weak, needy, and helpless is highly appealing to them. They simply love it when everyone depends on them and they have to carry all the loads.

12, January 2022

Marriage Tips

About Rashis( Cancer )

Positive traits: People under Cancer Rashi, are of a fertile imagination, sentimental, and sympathetic. They have strong emotional nature and are romantic. They are secretive, impressionable, and magnetic. They have a deep interest in traveling. They can master many languagesThe persons under the influence of cancer sign are sensitive, conservative. They are introverts. They love occult science. They are sympathetic, energetic and imaginative. They usually live outside their native place. The sign includes last charans of Punarvasu, full Pushya and full Aashlesha Nakshatras.Ideal Match: Cancer born persons should preferably marry Cancerians,Scorpio or Pisces born persons. Domestic Environments Cancer born are devoted to their family. They love the home, and derive pleasure. Fond of collecting antiquities, constant journeys but even they keep home comfortable. A good family atmosphere,attend to their friends, host them to their full satisfaction. Love of home and children are their basic instinct. They desire to keep friendship on long standing basis. A good homely atmosphere prevails generally.Lucky Days numbers, Colours and Gemstone Sunday and Fridays are favourable for enjoyment and pleasure. Monday, Tuesday and Thursdays are days of success. Wednesday is good for journey and investments. But Saturday is an unfavourable day and may create disharmony, dispute,difference of opinions, delay in efforts etc.Lucky Colours. are white, cream, red and yellow. But blue and green should be avoided.Lucky numbers. Most vibrated numbers are 4,6, where as attracted numbers are 8 and 1. .Lucky Stone. For Cancer born pearl in silver be used in 4th finger on Monday morning after offering prayers.

11, January 2022

Marriage Tips

About Rashis( Mithuna)

Gemini is the third astrological sign in the zodiac. Under the tropical zodiac, the sun transits this sign between about May 21 to June 21. Under the sidereal zodiac, the sun transits this sign from about June 16 to July 16.Gemini born persons are tall, upright, slender, quick.Lovely and quick witted, sometimes shy or retiring humane, good disposition, but nervous and restless. Admirer of music, dance, drawing,painting, travel and inventions. Mental Tendencies: Quick in grasping, learning and acquiring a good education. Lovely and quick witted, sometimes shy or retiring humane, good disposition, but nervous and restless. Admirer of music, dance, drawing,painting, travel and inventions. Personality: No one can do better things successfully and gracefully than Geminians, but the weakness is, they should have deliberate determination to do their work and stick to its completion. They lack concentration and quick decision. They are ambitious, aspiring, curious to know the results of their efforts immediately. Argumentative, engaged in two or more pursuits at a time.They should take rest, take plenty of exercise, fresh air breathing, eat conservatively and cultivate physical and mental peace.Ideal Match Geminians are best suited for Libra, Aquarius, Aries and Leo born people. These combination can lead to happy and favourable life

10, January 2022

Marriage Tips

About Rashis( Taurus )

Taurus, is the second astrological sign in the modern zodiac. It spans from 30° to 60° of the zodiac. This sign belongs to the Earth element or triplicity, and has a feminine or negative polarity, as well as a fixed modality, quality, or quadruplicity. It is a Venus-ruled sign along with Libra. Positive traits: People under Taurus Rashi, have regulated habits and possess remarkable tolerance power. They are devotees of respectable people and are obedient to their parents. They acquire riches and develop good qualities. They love to travel and have an aptitude for the purchase and selection of things. They have a worry-free nature. They feel happy in every situation to which they adapt themselves easily.Taurus is a passionate sign and the natives want to seek out pleasures. The natives are amazing friends, colleagues, and partners. They give too much value to honesty. This is why their first date would be similar to the job interview. They ask too many questions just to find out that you are a good fit for them to start a relationship.

08, January 2022

Marriage Tips

About Rashis (Aries)

The characteristics of Aries Lagna: Aries is the first among all the zodiac signs. They are energetic and highly driven. An Aries person has initiative, courage and confidence. Once they start something they will rest only after they get the final output. They have dynamic personalities and like to accept challenges head-on. They are expeditious and efficient at work. The Sun is exalted in Aries at 10 degrees and if present it gives excellent administrative qualities. They are youthful in appearance. They are passionate about their work. Aries is a movable sign, as a result, they don't like any profession, occupation or business that involves constant movement. They are good sportspersons. Aries ruling planet is Mars Element or Tatawa of Aries is Fire.Most compatible sign for Aries are : Sagittarius Leo Libra Sagittarius and Leo both are fiery and friendly signs, ego clashes should be avoided. Signs not compatible with Aries Taurus Virgo Capricorn

07, January 2022

Marriage Tips

About Rashis& their names

The Rashi is the sign in which Moon was placed at your birth time. It's also called the Moonsign. The Moonsign is one of the most important points in Vedic Jyotish. Considerations like the planetary dasha, transits etc. are made in reference to the Rashi.Ascendent describes your physical personality, appearance and overall health of the person born in that rising sign. Each sign has its own peculiarities and characteristics as per their sign. The path of the sun moving in 360 degrees have been divided into 12 equal parts in an imaginary compartment of 30 degrees.This is called Zodiac and counting starts from the point where the sun crosses the intersection of the celestial equator and ecliptic is known as vernal equinox or the first point of Aries.The names of 12 rashis are: Aries (Mesha) Taurus (Vrishabha) Gemini (Mithuna) Cancer (Karka) Leo (Singha) Virgo (Kanya) Libra (Tula) Scorpio (Vrushchika) Sagittarius (Dhanu) Capricorn (Makara) Aquarius (Kumbha) Pisces (Meena)

06, January 2022

Marriage Tips

Astro tips to avoid delay in marriage

Planets causes delay in marriage. Saturn by nature, is a slow planet. A weak Venus, or influence of some malefic planets Rahu, Ketu, Mars in the 7th house causes late marriage.It simply gives us some important guidelines in marrying in time, with the right life partner, and enjoy the married life. There is connection between your married life and career. Your 7th house, the marriage house, has a direct connection to boost your career. So the role of a good marriage astrologer is also to read the connection between your 7th house and 10th house with your spouse collectively. Another significant thing is a good marriage astrologer can give you predictions for your life partner based on your birth details. S(he) can tell you about career, personality, background, direction, location, and all possible parameters of the life partner. This narrows down your search looking for the best soul mate and helps in a timely marriage. .

05, January 2022

Marriage Tips

Astro tips to avoid delay in marriage

We all dream of meeting that special one with whom we can share a beautiful, friendly relationship, someone who makes our heart complete and someone we can hold onto forever. There are different reasons why many people have delayed marriages and one of them is astrological combinations. According to one's horoscope, there can be combinations or planetary positions which can be leading to delay in marriage. 1. Increase The Use Of Haldi Or Turmeric In Diet If you wish to get married quickly then you should increase the consumption of yellow colour in your diet and using turmeric or haldi is the best way to do it. The expert shared that one can have haldi milk, chana daal, turmeric parathas in their everyday diet. You can also use a pinch of turmeric or haldi to your bath water before taking bath or apply a tilak using saffron and turmeric on your forehead everyday. 2. Use Fragrances After taking a bath, always use a good fragrance. It is best to use natural, attractive fragrances. Make sure that you never skip bathing and using a nice perfume or ittar.3)Donate a Gift If you know a girl or boy who is getting married soon and if she belongs to a poor family then you should donate at her wedding. You can give her money, clothes, jewellery or makeup-related stuff. It is believed that helping a poor family in the marriage who are financially weak can help you get married quickly.

04, January 2022

Marriage Tips

Astro tips for happy married life

The couple should donate sweets to the needy on Tuesdays in order to lessen the impact of Moon and Mars from their lives. In case one feels that one’s marriage is heading towards the wrong path one should donate sweets along with their partner in order to save their marriage. The native should donate sweets to the nearest temple barefoot in order to gain maximum benefits from this remedy.The couple should also avoid getting their hair cut, nails clipped on Tuesdays, Saturdays, and Thursdays. Other than that one should also avoid washing clothes at home, applying oil on the hair on Thursday’s and Saturday’s. This remedy has proven to be extremely useful for the couple looking for solutions to their marriage problems. . The couple should also avoid eating any non-vegetarian items on Tuesdays and Saturdays in order to maintain peace in their life. On these days has a major effect on your life. Avoiding nonveg helps decrease the friction between the couple and ultimately you’ll notice an increase in happiness between the couple.Wearing either a golden or yellow bangle pair by the lady increases the chances of a happy married life for the couple. Wearing the bangles is supposed to bring peace and happiness into the lives of the couple. What’s also important is to wear the bangles with utmost dedication and seriousness, just putting them on for the sake of it won't do the couple any good. It's also supposed to bring happiness to your household.

03, January 2022

Marriage Tips

Astro tips for happy married life

When two people get married, it is not just a marriage of two humans, but, it is the lifetime bonding of two souls. Especially in a country like India, which has a rich history of cultures and rituals, it’s not just a relation between two people, it becomes a relation between two families. It is a lifetime promise given by the married couples to stand with each other in all the good and the bad days. Every relationship in this world goes through ups and downs. Some take it as a part of life and try to cope up with time, but all of them are not so lucky and may struggle to find happiness in their relationship which can be very strainful for both husband and wife. Let’s have a look at some of the astrological tips for strengthening a married life.The wife should recite Durga Chalisa at least once a day, it helps in retaining the happiness and prosperity of the relationship. A Mangal Dosh Nivaran Puja is recommended if either of the two couples is a Manglik. It helps in lowering the ill effects caused due to the wrong placements of planets in a person’s kundli. Similarly, if any one of the two has a Kalsarp Dosh, then Kalsarp Dosh Nivaran Puja is recommended in order to lower the consequences of it. It can be very vital for a married couple as a person affected by it can be both mentally and financially stressed. The wives should try to have a fast every Friday as it pleases goddess Lakshmi, which ultimately leads to an increase in the sweetness of the relationship. Both husband and wife should worship Lord Krishna and Parvati as they stand as a symbol of love and devotion and can have an influence on their relationship. Keep a Tulsi plant at home as it improves the bonding between the couple. The females should offer Kumkum and turmeric along with water daily to the tulsi plant.

01, January 2022

Marriage Tips

Astro tips for happy married life

If the spouse consistently keeps a yellow bangle in her hand, love and satisfaction will stay in the wedded life. On the Navami day of Navratri, bring Svetark, for example, a white Madar tree, and plant it at home. Worship the plant on Diwali. You will gain profit by worshipping the white Madar plant. Love will increase among the couple. Keep the shade of the sleeping room either light pink or light green. Never put a dark color in the room. Never utilize yellow or comparable tones in the room.Buy a light fragrance or perfume on any Friday. Companions utilize a similar fragrance. Never utilize a very strong scent.f a lady needs to donate, keep the aroma bottle, gram pulses, and saffron alongside red vermilion in the donation box. This increases the age of the spouse. If a wedded lady chants Durga Chalisa every day and chants 108 names of Mother Durga, at that point, the family of that lady will stay upbeat and wedded love durable. Offer white sweets to the Goddess on Friday, after which take that sweet as a Prasad, don't consume sour things on this day..

31, December 2021

Marriage Tips

Astrological remedies for happy married life

Marriage is a sacred bond between two individuals who promise to love and support each other for life. So, problems in married life can have a deep impact on one’s entire well-being. A disturbed marriage can disturb each and every aspect of your lifeAlthough the foundation of a happy and peaceful marriage is trust and understanding, but, sometimes the problem lies in the stars. So, if you are having constant trouble in your married life or there are disputes and disagreements between you and your spouse, it could be due to an astrological effect..Astrological Remedies For Happy Marriage A Weak Mars A weak Mars i. e. Mangal, is one of the causes of discord between a couple. To strengthen this planet and to avoid problems in marriage due to it, one should chant ‘Om ang angarakaya namaha’ , during the beginning of Shukla Paksha and make sure you keep a Sandalwood Rosary in hand. Donate Rice or Gram Flour To build more trust between you and your spouse and to strengthen the love, you should donate either gram flour (besan) or rice, preferably to the priests, saints or fakirs on every Thursday. Donate Oil If there are frequent disputes and disagreements between you and your partner, then you should donate oil every Saturday. Moreover, you should avoid wearing black clothes.

30, December 2021

Marriage Tips

Astro tips for happy married life

Marriages in India are the union of 2 people, along with two families and their customs. These marriages in India are in fact more than that, when two people get married so does their families.1) Wiping the floor with salt water daily goes a long way in helping your marriage as per astrological remedies. If not daily the native should at least try and wipe the floor with salty water once. This is one of the most commonly adopted husband wife problem solution by couples all over India. 2. Wearing either a golden or yellow bangle pair by the lady increases the chances of a happy married life for the couple. Wearing the bangles is supposed to bring peace and happiness into the lives of the couple. What’s also important is to wear the bangles with utmost dedication and seriousness, just putting them on for the sake of it won't do the couple any good. It's also supposed to bring happiness to your household. 3. The couple must keep 11 Gomti Chakra with Red vermillion in a vermillion box in order to solve marriage related problems in no time. It has been shown to resolve all the marriage-related problems gradually and steadily. This remedy has the potential to solve all the disputes between husband and wife.Whenever sweet items and fruits are brought into the house, it should be offered to the Gods first of all in order to gain his blessings, after that the sweet and fruits should be given to the children in the house and only after that should the couple take them. This procedure actually works great and has huge significance in Indian Culture History. The house which has happy children and is able to keep God happy as well will never have to go through any troubles of married life.

29, December 2021

Marriage Tips

Astrotips

Remedies to avoid delay in marriages The girls should recite the below mantra in a blessed place where there is no noise, facing east. This mantra needs to be recited 108 times daily till the goal is achieved. !! Om Namo Bhagwate Rukmini Vallaabhaye Swaha!! The boys should recite the mantra 108 times a day in a steady atmosphere facing east. Respect your parents and elders. Boys should avoid multiple relationships with women. Girls should fast every Monday. By offering pure milk to Lord Shiva, he will be blessed with a companion of a perfect soul. On Thursday, offer 5 ladoos in the temple of Vishnu Lakshmi and pray for early marriage. The girl who wants to get married should wear Gauri Shankar Rudraksha in red thread on Monday. Offer sweets and cosmetics to little girls. Worship Goddess Lakshmi and Goddess Gunpati together.

28, December 2021

Marriage Tips

Astro tips to avoid delay in marriage

In the Sanatan tradition, if some things are completed on time, then it is considered good luck. Getting the right life partner at the right time also comes under the category of good luck, to get which you can try these simple and effective measures..It is believed that people whose marriage is getting delayed, they should go to a pagoda every day and offer water to Lord Shiva and especially vermilion, red thread and jaggery to Mata Gauri. After this, the jaggery offered to the mother should be accepted as Prasad. It is believed that by doing this remedy, the marriage of the girl is completed soon.Every day to the girl child for early marriage “Om Gauri Shankara Namah” Mantra should be chanted. By doing this remedy, all the obstacles coming in the marriage of the girl are removed and she gets married soon. If there is a delay in the marriage of a young man, then he should chant this mantra of the Goddess with full devotion and faith.

27, December 2021

Marriage Tips

Astro tips for happy married life

In today’s changing times, everyone wishes for a happy married life and wants to spend the life with much laughter and happiness.If we keep some of the Vastu tips in consideration, we will be able to make our married life happy and colourful again. Vastu tips would not only make the married life happy but there will be more mutual love between husband and wife. Let us find out the tips that can make married life happy.:There should be a window in the bedroom as it reduces the stress between the couple and there will be mutual love in the relationship.Keeping a mirror in the bedroom is considered good and correct according to Vastu. This reduces the rift between husband and wife and the love grows between them.Keep the picture of love birds in your bedroom as it will make you feel the love for each other. They are the symbol of love and there will always be love between the couple.The colour of the room where husband and wife sleep should be light pink or light green. Never use any dark colour. Light pink and light green colours are considered to be pleasant and the colours help in reducing the stress and bring the partners close..

24, December 2021

Marriage Tips

Factors that determine happy married life

Marriage means the union of two individuals, and success in married life means how successfully and diligently you carry your relationship. Now, this is a very flat statement.We need to understand the probable reasons which can disturb or blossom a married life. It starts with identifying some fundamentals for a happy married life by date of birth . Once you do it, very seldom will there be issues in married life.Astrology combinations for a happy married life ; Seventh house, Seventh house lord, Second house, Second house lord, Fourth house, Fourth house lord, Karaka of the second house, Karaka of the fourth house, Karaka of Seventh house, Navamsa, Trisamsa & Shastiamsa placement of all the above nine factors,Select life partner with an open mind ,check relationship compatibility and then marry.Still any issues in married life make the couple understand that any issues in married life can affect their career also. ..

23, December 2021

Marriage Tips

Happy Married Life Tips

Happy Married Life Tips If the spouse consistently keeps a yellow bangle in her hand, love and satisfaction will stay in the wedded life. On the Navami day of Navratri, bring Svetark, for example, a white Madar tree, and plant it at home. ... Keep the shade of the sleeping room either light pink or light green.If the Venus is powerful and positive in horoscope then it make the personal life smooth. If the 7th house is powerful and is govern by positive planets then also the person is able to enjoy his or her married life fully. If 7th place is viewed by good planet then also it enhances the chances to enjoy the very personal life. If the happiness place is also powerful and positive then no doubt the person can enjoy the married life fully without any obstacles.

22, December 2021

Marriage Tips

REMEDIES FOR EARLY MARRIAGE

In astrology, there are simple solutions for early marriage . All astrological remedies like fasting, mantra, and religious remedies can be done to overcome delay in marriage.Mangal Defect/ Mangal Dosh: It is important to check Mangal Dosha deeply in the horoscope if it is the actual cause of delay in marriage or not. Sometimes, Mars is good for marriage and traditional astrologers just see Manglik placements and start blaming Lord Mangal for the marital issues. Even few astrologers comment that "If the person has got married in spite of Mangal dosh then there are chances for discord in the marriage, hence the marriage between two manglik's is a probable solution here, as it will reduce the effect of Mangal defects". Inspite of such myths, a good astrologer must look planet Mars in detail and check if Mars is really creating difficulty in marriage or not.The remedies for people with Manglik dosh Chanting of mantra with correct pronunciation brings happiness, love, prosperity and peace. You can chant following mantras: Read the Sundar Kand every Saturday. Manglik boys should give vermilion to Hanuman ji on Tuesday Manglik boys / girls colour their room with red / pink colour.

21, December 2021

Marriage Tips

Astro tips

Solutions for quick/ early marriages : Unmarried people get married soon after reading the Argalastram from Durga Saptashati everyday. Worship energized Venus (Shukra) Yantras. As a means of early marriage, worship Ganesh ji and worship them with sweets (laddus) Which mantra to chant for getting married? Katyayani mantra is an effective mantra for those people whose marriage is delayed due to various reasons. The Katyayani Mantra for marriage has originated from the Bhagavata Purana..It is believed that if someone's marriage is getting delayed, Maa Katyayani's mantra chant removes all the hurdles, Manglik Dosha from the horoscope. If married, then this mantra can ensure a happy married life

20, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Revati

Revati is considered as a nakshatra that nourishes and brings prosperity, growth, and vitality. ... Revati Nakshatra is highly compatible with Bharani nakshatra. Apart from Bharani nakshatra, they also find happiness and solace with Punarvasu, Pushya, Anuradha, Hasta, and Uttara-Bhadra.As one of the most pleasant nakshatras, natives born under its benign influence reflect elegantly polished sense of refinement in their personality trait. In spite of their helpfulness and elements of graceful sociability; they are potentially capacitate in remaining untouched by pressures of situations. Seldom affected by twists and turns, theirs is a gracefully illumined presence with streaks of knowledge and educational excellence. Bearing proportionately elegant features and physique, their poise and cordiality together with wisdom and fathoming ability are the leading facets of their personality traits. It also includes in its purview wonderfully keen intellectual acumen together with the passion for learning.

17, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Uttara Bhadrapada

The nakshatra associated with prosperity, strength and martial qualities is the store house of widely diverging possibilities and features. Endowed with the aspects of 'vano prastha' and 'Varshodyamana Shakti'; the former signifies relief from material bondage and advent into the realm of spirituality; the latter implies capacity to cause rainfall.Malefic or the benefic aspects of ruling Saturn; plays an important role in determining the personality traits of natives ruled by Uttara Bhadrapada Nakshatra. Essentially adaptable and changeable; natives belonging to this nakshatra are generally known by their personality traits of determination, wisdom and experience. Penchant for calculation and acquiring wisdom by way of experience are the essential aspects of their personality.With wealth of knowledge gained by experience, they make favorable impression on careers related to business, entrepreneurship and managerial positions. Career opportunities centering on consultancy, justice and counseling are also meant for them. Equally effective they can be in careers based on charity and voluntary organizations geared to social service..Compatible Stars: Jyeshta, Krittika, Anuradha, Pushya.Non -Compatible Stars:Purva phalguni,Uttara Bhadrapada.

16, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology( Purva Bhadrapada )

Generally helpful and sociable in their social interaction and behavioral mannerisms, natives belonging to the mentioned nakshatra are also honest, genuine and generous. Dedication, purpose and knowledge are the other aspects of their behavioral characteristics. Ability to confront all kinds of physical and mental hardships also counts amongst their behavioral characteristics. Going by their intrinsically profound spiritual disposition, natives of Purva Bhadrapada nakshatra are prone to mental and spiritual purification. In spite, of their regard for tradition; they can be adaptable and transformational.Career Options for Purva Bhadrapada Nakshatra Born People With their overall intelligence and skill, they prove to be effective in careers related to administrative service, business, governmental responsibilities and teaching profession. Career opportunities based on scientific research, writing and acting can also suit the natives belonging to the given nakshatra. Lines related to astrology, astronomy and analysis of scriptures are also beneficial for such natives. Compatibility and Incompatibility Taking into account the norms of 'Veda dosha', Purva Bhadrapada and Uttara Phalguni are mutually non-compatible.. Bharani and Revathi are non compatible to Purva Bhadrapada nakshatra. It is partially compatible to Uttaraashada nakshatra on account of its instinctive neutrality

15, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Shatabisha

Shatabhisha nakshatra is ruled by the Lord of the Rings. Saturn’s planetary power along the divine power of Varuna symbolizes the spiritual and physical healing of the natives. The lunar node of Rahu also influences Shatabhisha Nakshatra. Shatabhisha Nakshatra is also known as the ‘veiling star’ and it involves the common characteristics of spirituality and secretive vision apart from healing. An ‘empty circle’ is the symbol of this star which represents that this Nakshatra pertains to the realm of imaginary perception .Shatabhisha Nakshatra is known as “100 physicians or doctor”’ and is related to medicine and healing abilities. Individuals born under this Nakshatra are independent, intrigued with puzzles, researching different stuff, and delving deep to get to the bottom of things. Shatabhisha is a secretive star with a focus on the hidden powers of life. This may lead to an isolated life and those born under this star must be cautious of depression and privacy. Overall, Shatabhisha Nakshatra bestows a truthful, perceptive, and ambitious nature of an individual.Shatabhisha Nakshatra 1st Pada: The first pada of the Shatabhisha Nakshatra falls in the Sagittarius Navamsa ruled by Jupiter. These natives are casual, optimistic, and generous with a tendency to get cheated. Shatabhisha Nakshatra 2nd Pada: The second pada of the Shatabhisha Nakshatra falls in the Capricorn Zodiac sign Navamsa ruled by Saturn. It is practical and methodical, but the native may become over-ambitious. Shatabhisha Nakshatra 3rd Pada: The third pada of the Shatabhisha Nakshatra falls in the Aquarius Navamsa ruled by Saturn. The natives here are fat-sighted, although they can sometimes be hot-tempered, or eccentric. Shatabhisha Nakshatra 4th Pada: The fourth pada of the Shatabhisha Nakshatra falls in the Pisces Navamsa ruled by Jupiter. The focus here is on compassion and healing. Negative planets can make the native addicted to intoxication.

14, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Dhanishta

Marked by sharpness, generosity and frank joviality, the natives are usually outgoing and luxury prone in their behavioral characteristics. Positive traits geared to warmly vibrant mannerisms, frankness and easy adaptability characterize the natives born with Dhanishta in ascendance. In spite of being motivated by a constancy of purpose, natives born under the influence of Dhanishta Nakshatra are extremely adjustable or adaptable to changing needs of the environment. Marked by sharpness, generosity and frank joviality, the natives are usually outgoing and luxury prone in their behavioral characteristics. Going by the norms of Veda Dosha or principles of stellar obstruction; Mrigashirsha and Chitra are incompatible to Dhanishta nakshatra. Keeping in mind the concept of instinctive compatibility or ‘yoni kuta’, Dhanishta nakshatra is most compatible to Purva Bhadrapada Nakshatra represented by a masculine lion. Taking into account elephants’ phallic incompatibility to lion; both the birth stars represented by elephant ie., Bharani & Revati are non compatible to Dhanishta nakshatra. Likewise following lions’ neutrality with monkey, and mongoose- the stars such as Shravana, Purvashadha, Uttarashada, may be partially compatible to it.

13, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Shravana

Being associated with the birth start of Devi Saraswati, the natives of this nakshatra are generally experts in various art forms like music, dance and acting and also endowed with immense wealth of knowledge. One of the very important personality traits of these natives is they are very warm and affable in nature. They respect their parents a lot and take care of them with the utmost sincerity. They generally are very sincere to their duties and responsibilities and do not ever hurt or pose problem to anyone willfully. Their being extremely religious, pious and honest comes across as a personality trait that is very much revered by the people around them.The natives of this nakshatra are large hearted and compassionate. Apart from that they possess immense wealth of knowledge and they extend their help wherever their knowledge allows them to do so. These are some of the positive traits that make them lovable among people. With the positive traits of courage, intelligence, forgiving and gratitude they constitute a comprehensive personality in the society and respected for that. They generally have a successful married life with many children. The compatible nakshatras are Swati, Krittika and Anuradha. Incompatible nakshatras are Moola and Mrigashirsha.

11, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Uttara Ashadha

Uttara Ashadha (lit. "latter victory", "latter unconquered") is the twenty-first of the 27 Nakshatra (constellations) in Hindu astrology. It is situated on the lower part of Lyra and spans from 26°40" in Sagittarius to 10°00" in Capricorn in the sidereal Vedic zodiac. It has 4 quarters (padas), the first one falls in Sagittarius and the last three padas fall in Capricorn. The sun (Surya) is the lord of Uttara Ashadha. It has a shape of a stage. This nakshatra is symbolised by a tusk of an elephant[1] or by a small bed.[2] Uttara Ashadha or Uttarashada nakshatra is the 21st nakshatra among the twenty seven that are present according to the vedic astrological beliefs. The lord or the ruling planet for this nakshatra is the Sun. It spans through the constellations of Sagittarius up to Capricorn.Uttarashada supports leadership, achievement, and a commitment to duty. They must be careful not to overextend themselves or become obsessed with constant stimulation. This star is associated with great respect for tradition and a practical approach to beginning new ventures. Nakshatras are separated into three classes — monsters, humans, and gods. Uttara-Ashadha is a human nakshatra. People in this group are generally hardworking and motivated to achieve material success. Uttarashadha Nakshatra 1st Pada: The first pada of the Uttarashada Nakshatra falls in the Sagittarius Navamsa ruled by Jupiter. Here the focus is on values and developing self-confidence. A lot of knowledge will be acquired. Uttarashada Nakshatra 2nd Pada: The second pada of the Uttarashada Nakshatra falls in the Capricorn Sign Navamsa ruled by Saturn. Sun, Jupiter, Mars, and Ketu are potent here. The focus here is on thoughts, desires, and strategies to achieve your goals. Uttarashadha Nakshatra 3rd Pada: The third pada of the Uttarashada Nakshatra falls in the Aquarius Zodiac sign Navamsa ruled by Saturn. The focus here is on the accumulation of knowledge and items of creature comfort. Uttarashadha Nakshatra 4th Pada: The fourth pada of the Uttarashada Nakshatra falls in the Pisces Star sign Navamsa ruled by Jupiter. Here the focus will keep shifting from the material to the spiritual aspect of things.

10, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Purva Ashadha

According to the Vedic astrological beliefs, Ashadha nakshatra is the 20thof the 27 nakshatras. This is also known as jal nakshatra for the characteristics that it depicts. The ruling planet for this nakshatra is the Venus and thus the natives born under this nakshatra have a prominent influence of the planet in their lives and characteristics.The person will be kind hearted and compassionate and is generally hugely popular in the society for his helping nature and cordial behavior. It is pretty easy to locate this nakshatra in , where two stars form a right angle and they can be viewed very clearly in the early morning sky of the April month. They form a shape that closely resembles the shape of elephant teethThe natives born under this nakshatra have good physical features. They are tall and lean, bright teeth, bright eyes, long ears and long arms. Their attractive physical appearance is one of their worth mentioning personality traits. He has a dominating personality and possesses extraordinary argument capabilities. He can prove himself right with his personality trait of being able to convince anyone and everyone, doesn’t matter if he is right or wrong. The native comes across as a friendly and concerned human being who is very much empathetic about others problems and tries to solve them to his maximum capability. He is quite hard working and works towards his aim with full faith and achieves what he wants to. . These natives will never come in the way of others prosperity or development..Compatible nakshatras are Rohini, Ashwini and Hasta among others while the incompatible ones are Purva Phalguni and Ardra.

09, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Moola

According to the Vedic astrological beliefs, Moola (Mula) nakshatra is the 19th nakshatra or lunar mansion among the 27 nakshatras, and it ranges from degrees 0°00 to 13°20′ in the Sagittarius sign. The meaning of ‘Moola’ is the root and its symbol is a group of a bunch of roots that are tied together. Moola nakshatra is ruled by the Goddess of destruction, i.e. Goddess Maha Kali.The male native of the Moola Nakshatra has a very amiable nature and prefers to stay in a peaceful atmosphere. This native has his own set of values and lives strictly by them. It is observed that there is a fear about the male native of the Moola Nakshatra that he may sometimes be vulnerable, but he is strong from within and can tide over any obstacles by the sheer grit of his willpower, and achieve all his ambitious goals. He does not care about tomorrow and is happy to live in the present. He is god-fearing and knows that God will take care of him in any adverse situation, which makes him an optimistic person.Moola Nakshatra 1st Pada: The first pada of the Moola Nakshatra falls in the Aries Navamsa ruled by Mars. This quarter is associated with all kinds of material and spiritual pursuits, depending on the evolutionary state of this native. Moola Nakshatra 2nd Pada: The second pada of the Moola Nakshatra comes in the Taurus Navamsa ruled by Venus. The focus here is on the study of the occult sciences. On the material plane, the natives will be very hard-working and will achieve all their targets. Moola Nakshatra 3rd Pada: The third pada of the Moola Nakshatra falls in the Gemini Navamsa ruled by Mercury. Here the natives believe in the jugglery of words, which helps them in great communication. Moola Nakshatra 4th Pada: The fourth pada of the Moola Nakshatra falls in the Cancer Navamsa ruled by the Moon. The focus here is on the non-stop struggle to relate with people around them on the emotional plane.

08, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Jyeshtha

Jyeshtha Nakshatra is associated with Indra - chief of the gods. The lord of Jyeshtha is Budha (Mercury). The Lagna in Jyeshtha indicates a person with a sense of seniority and superiority, who is protective, responsible and a leader of their family. They are wise, profound, psychic, and are courageous and inventive. Jyeshtha nakshatra happens to be the 18th nakshatra in the celestial horizon. Jyeshtha nakshatra is marked by the general characteristics of material richness, splendor and achievement. Upholding the protective facet of Indra, Jyestha nakshatra's general characteristics of traditionalism, kindness and insistence on philanthropic deeds are its leading asset. Jyestha culminates the second series of nakshatra beginning with that of Magha. Jyeshtha nakshatra are particularly conscious of creating and living up to an image. With personality traits revolving around material accomplishments, they are marked by emotional and intellectual alertness. Usually curios by nature, the penetrative glance of their deeply set eyes is distinguishing and noticeable.

07, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Anuradha

Anuradha is the seventeenth nakshatra (lunar mansion) in Hindu astrology having a spread from 3°20' to 16°40'. Anuradha is ruled by Shani (Saturn). Mitra is the deity for Anuradha Nakshatra. . Irrespective of age, sex, social status, or intelligence, Anuradha Nakshatra stands out in its ability to create grounds for peaceful interaction.This Nakshatra is a star that is related to success and can produce fame, recognition, reputation, especially through collaboration. Knowledge of logic and intuition is needed to produce a remarkable understanding of numbers and this star bestows both abilities. The star also supports travel and success in foreign lands. People born under Anuradha Nakshatra promote cooperation within humanity and are capable enough to lead and organize large groups. It is however necessary to monitor one’s level of frustration and melancholy. Just like the symbol – lotus flower, Anuradha Nakshatra has the persistence and ability to blossom in the middle of a dirty pond.Anuradha Nakshatra 1st Pada: The first pada comes on Leo Navamsa. Here the focus is on inner understanding and applying the lessons in your career. Pride needs to be controlled and positive thinking is encouraged. Intense energy comes through Sun, Ketu, Mars, and Jupiter. Anuradha Nakshatra 2nd Pada: The second pada comes on Virgo Navamsa. Here the focus is on learning, discipline, and group activities. Ambitions are fulfilled in this step. The strong planets here are Rahu and Mercury. Anuradha Nakshatra 3rd Pada: The third pada comes on the Libra Navamsa. Here the focus is on music, arts, and the exotic sciences. Saturn and Venus provide you with amiable nature.Anuradha Nakshatra 4th Pada: The fourth pada comes on the Scorpio Navamsa. There will be excessive energy which has to be channelled positively.

06, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Vishaka

Vishaka nakshatra, is ruled by the Indra and Agni which symbolizes power, position and authority. Hence this nakshatra has also got similar traits as its ruling forces. Vishaka nakshatra is known to signify purpose. . One of the other meanings of this is "Radha" which signify delightfulness and this name also happens to be the love interest of Lord Krishna.Vishaka nakshatra natives have a jubilant personality and thus bring in an air of joy and celebration wherever they go. They respect others point of views and give sufficient weight and consideration to other's views , and this behavioral characteristic makes them good listeners and learners. They are religiously inclined but do not have blind faith on religious rituals and procedures. Another worthwhile behavioral characteristic that they possess is their belief in Gandhian thoughts of non violence and austerityThe compatible nakshatras are Swati, Ashwini and Bharani while the incompatible ones are Ardra and Purva Phalguni..

04, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Swati

Purity or more precisely the purest first drop of rain will rightly define Swati Nakshatra. Also, the fifteenth constellation of the zodiac belt means ‘Sword’. As the name suggests, the Swati Nakshatra natives will be imbibed by sharpness and talent. Holla guys, your excellent communication skills and expressing your thoughts freely are unmatchable. These will add to your charm, and you navigate the world with it. . . Doing the right thing will always be your motto irrespective of the situation you are dealing with. What more you require, when your planetary ruler Rahu will signify your hidden potentialSwati Nakshatra ranges from degrees 186:4 to 200:0 in the Scorpio Sun Sign and is symbolized as the young planet blowing in the wind. So, you have flexibility and agility just like the wind. However, Swati also means great mover, and hence, independence, compassion, spontaneity, complete freedom, and self-confidence would come naturally to you.Swati Nakshatra 1st Pada: The first pada of the Swati Nakshatra falls in the Sagittarius Navamsa ruled by Jupiter. The focus here is on being inquisitive and overcoming your restlessness. Travel is on the cards. Swati Nakshatra 2nd Pada: The second pada of the Swati Nakshatra falls in the Capricorn Navamsa ruled by Saturn. The pada embodies materialism. Here the native is very grounded and stable. Swati Nakshatra 3rd Pada: The third pada of the Swati Nakshatra falls in the Aquarius Navamsa ruled by Saturn. The focus here is on creativity, knowledge and team-spirit to achieve common goals. Swati Nakshatra 4th Pada: The fourth pada of the Swati Nakshatra falls in the Pisces Navamsa ruled by Jupiter. The native here is most flexible and swims contentedly with the tide. With extensive ideas of all prospects related to Career and Business, Love and Relationship, Finance, and Health put a right step forward towards your goals and desires.

03, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Chitra

As a brightly shining singular star, Chitra nakshatra epitomizes the general characteristics of creation & its varying facets, depth, brilliance, aestheticism, prosperity, intuition, illusion and the subsequent desire to overcome the same. Synonymous to action and dynamism, Chitra nakshatra drives home the essence of heat, pressure and force- the necessary antecedents of creation. Its magical association with work and craftsmanship of the highest order contributes to making it one of the most dynamic birth stars. .Ability to create, build and beautify with an enhanced touch of aestheticism is one of their positive traits. Appreciation of intrinsic beauty along with the required ability to endow the same with an aura of polished glamour also counts amongst their positive traits. Endowed with a slender body their refined and attractive mannerisms are also appealing. .Chitra nakshatra, symbolic of feminine tiger is most compatible to its masculine counterpart Vishaka nakshatra. Taking into account the idea of 'Veda Dosha' or the principles of mutual obstruction, Chitra nakshatra happens to be incompatible to Mrigashira and Dhanista nakshatras. Keeping in mind tigers' inimicality with cow, both Uttara Phalguni and Uttara Bhadrapada nakshatras are incompatible to Chitra nakshatra. Likewise, considering buffaloes' instinctive affinity with tiger, both Swati and its feminine counterpart Hasta nakshatras are compatible to Chitra.

02, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Hasta

Hasta Nakshatra is one of the Nakshatras that has the best of both the worlds. It derives power from the arena of Surya dev and is ruled by the strong Moon. The native has strength, power, and togetherness composed in them which they derive from their symbol- the fist! Along with these characteristics, the Hasta natives embody brilliance, strength, beauty, and knowledge. Savitar, an aspect of the Sun, is the ruling deity of Hasta Nakshatra who is crafty and cunning, at the same time, attributes that these natives have inherited so beautifully. Hasta consists of five stars named Alpha, Beta, Delta, Gamma, and Epsilon-Corvi. Epsilon-Corvi is visible to us as it is placed right below Spica- the bright star.The Hasta Nakshatra Ranges from degrees 10 – 23:20 in the Virgo zodiac sign and is ruled by the Moon. The main characteristics of these Nakshatra natives are the purity of thought, word, deed, and good self-control. Also, they are active and very resourceful.Hasta Nakshatra 1st Pada: The first pada of the Hasta Nakshatra comes in the Aries Navamsa ruled by Mars. It signifies an excess of energy and makes the native an expert in shady activities. Hasta Nakshatra 2nd Pada: The second pada of the Hasta Nakshatra falls in the Taurus Navamsa ruled by Venus. Here the focus is on practicality and material enjoyment. Natives here are more honest than natives of other padas. Hasta Nakshatra 3rd Pada: The third pada of the Hasta Nakshatra comes in the Gemini Navamsa ruled by Mercury. This pada belongs to businessmen and professionals. Natives of this pada are very intelligent and clever. Hasta Nakshatra 4th Pada: The fourth pada of the Hasta Nakshatra comes in the Cancer Navamsa ruled by the Moon. The focus here is on harmony in the family and material security. The best and worst qualities of the natives are manifested in this pada.

01, December 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology Uttara Phalguni

Uttara-phalguni is a humanlike nakshatra. People in this group are generally hardworking and motivated to achieve material success.. Zodiac Sign: Leo (1st quarter) and Virgo (2nd-4th quarter).Symbolized by 'bed', Uttara Phalguni nakshatra includes in its general characteristics the motivation to seek truth through knowledge and action. Prosperity by way of marital union is also one of its leading attributes. Besides attainment of truth, liberation from the bondage of worldly existence also counts amongst Uttara Phalguni nakshatra's general characteristics.Governed by stability and rationality, their overwhelming wisdom in the fields of science and arts is an important facet of such natives' behavioral characteristics. Rather than an explicit show of rashness, they rely more on rationality, knowledge and wisdom. With their generosity and essential goodness they win over friends and foes in a similar way. In spite, of being charitable with an eye on humanitarian purpose, they are extremely judicious as far as spending money is concerned. Keeping away from disputes and quarrels also count amongst other aspects of their behavioral characteristics. Apart from peacefulness and geniality, they believe in settlement and reconciliation.Abiding by the principles of instinctive compatibility, Uttara Ashada symbolized by a female cow is most compatible to Uttara Phalguni nakshatra- symbolized by its masculine counterpart. If we take into account the rules of mutual obstruction or 'Veda dosha', Uttara Phalguni is not compatible to Purva Bhadrapada nakshatra. While Uttara Phalguni is compatible to Anuradha and Jyeshta nakshatra, it is incompatible to Vishaka and Chitra nakshatra because cow symbolizing the former is hostile to tiger symbolizing the latter.

30, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology (Purva Phalguni)

Purva Phaluguni nakshatra is the 11th of 27 nakshatras according to the Hindu astrological beliefs. It spans through the Simha rashi or the Leo constellation. It is symbolized by a swimming hammock. This star in one hand symbolizes joy and creation and on the other hand may also symbolize lack of desires and insipidity.This is a powerful nakshatra and is also known as Bhagadavaita. The wonderful feelings and perceptions like love, sensual pleasure, prosperity and enjoyment are influenced positively by this nakshatra. This nakshatra may signify origin, development or creation while it may at times also represent closure or destruction. As a matter of fact, Purva Phalguni nakshatra is believed to harbor the seed of creation and the subsequent development and at the same time it also leads to dissolution , destruction and merger in the universe so that new creation can be formed again. Both Purva Phalguni and Uttara Phalguni are considered to be the nakshatras that bring good fortune and luck.According to the Vedic astrological beliefs, those born in the Purva Phalguni nakshatra have a strong aesthetic side to them which makes them lovers of music and other forms of fine arts. . Due to their intellectually inclined nature, loyalty and honesty becomes their important personality traits.The natives usually have no problems to attract romantic relationships but they may face challenges in their relationships after marriage. It is important to take care of compatibility factors before deciding for marriage. The compatible nakshatras for them are Ashwini and Ardra , the incompatible one is Magha.

29, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology ( Magha)

Nakshatra – Magha. As per Indian or Vedic Astrology, Magha Nakshatra is an important Nakshatra ruled by planet Ketu and corresponds to the star Regulus. It spans through the Leo and Virgo constellations. ... As the name suggests Magha Nakshatra imparts royal and respectable positions to its natives.The Sanskrit word Magha means huge or grand. As the name suggests Magha Nakshatra imparts royal and respectable positions to its natives. It is the symbol of reputation, domination, authoritative status, and high social respect. The individuals belonging to Magha Nakshatra are considered to be born leaders in their respective fields. Individuals of Magha Nakshatra are strongly inclined to their ancestral beliefs and traditions because instead of being ruled by Devatas, it is ruled by Pitris, the ancestors of the human race. Also, since the demons control the Nakshatra the native finds themselves immersed in the material pleasures of the world. It can be said that this is directly connected to our as well as our ancestor’s past deeds.The Magha Nakshatra ranges from 00°00′ to 13°20′ degrees in the Leo sign. Magha Nakshatra 1st Pada: The first pada of the Magha Nakshatra falls in the Aries Navamsa ruled by Mars. It focuses on will-power. Here, the throne is secured after the slaying of the multi-headed serpent Ashlesha Nakshatra. Magha Nakshatra 2nd Pada: The second pada of the Magha Nakshatra falls in the Taurus sun sign Navamsa ruled by Venus. The pada is focused on the king’s ascension to the throne. The emphasis here is on duty, materialistic organization, and creating a good image. Magha Nakshatra 3rd Pada: The third pada of the Magha Nakshatra falls in the Gemini Navamsa ruled by Mercury. The focus here is on the pursuit of art and listening to the discourses of scholars. Knowledge and mental activities are paramount here.Magha Nakshatra 4th Pada: The fourth pada of the Magha Nakshatra falls in the Cancer Navamsa which is ruled by the Moon. Magha’s liking for rituals, ancestor worship and family pride is in the focus.

27, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology(Ashlesha)

Power of observation and intuition are two of their leading positive traits. They prove their mettle when it comes to overcoming a situation steeped in danger. Strategically oriented natives of Ashlesha nakshatra are also good at planning and cool calculation. Courage, leadership disposition and able handling of mental resources also count amongst their positive traitsUsing their guile and scheming ways, they excel in careers related to politics, filing law suits and business. They shape out well as lawyers, advocates, cunning politicians and business men. They also do well in careers related to entertainment industry and that of occult mysticism and astrology. With the planetary lordship of Mercury, natives of this Nakshatra are more liable to succeed in business than in profession.Going by the norms of 'yoni kuta' or instinctive compatibility, Ashlesha Nakshatra is most compatible to Punarvasu nakshatra with former being symbolic of male cat and latter being that of female cat. Consequently, both are non compatible to Magha and Purva Phalguni nakshatras. . Cat's instinctive affinity with hare, mongoose and monkey accounts for Ashlesha Nakshatra's compatibility with stars such as Anuradha, Shravana, Jyeshta, Purva Ashadha and Uttara Ashada. .

26, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology(Pushya)

The eighth constellation of the zodiac belt, Pushya or Pushti in Sanskrit is literally translated as “nourisher” which expresses the essence of this star. As the name suggests, this star will give power and energy to the natives. So, yielding, caring, and nurturing come naturally to these natives. Pushya is one of most lovable nakshatra among 27 constellations as it is ruled by two giants – the planet of expansion Jupiter and the planet of Karma Saturn. Hence, it is a favourable nakshatra for carrying spiritual pursuits.Pushya Nakshatra 1st Pada: The first pada falls of the Pushya Nakshatra falls in the Leo Navamsa ruled by the Sun. Here the focus is on achievement, riches, family and ancestral pride. There is strong support from planets. Pushya Nakshatra 2nd Pada: The second pada of the Pushya Nakshatra falls in the Virgo Navamsa ruled by Mercury. Here the focus is on the achievements of the hard-working professional. Good material results are obtained. Pushya Nakshatra 3rd Pada: The third pada of the Pushya Nakshatra falls in the Libra Navamsa ruled by Venus. The focus here is on home, luxury, and creature comforts. The favourable planets here are Mercury, Saturn, Venus, and Moon. Pushya Nakshatra 4th Pada: The fourth pada of the Pushya Nakshatra falls in the Scorpio Navamsa ruled by Mars. It represents the occult aspects which attempt to connect with native with celestial powers. Negative traits such as intolerance and too much dependence on others are also manifested here.According to your Nakshatra Predictions 2021, you got the ball rolling on everything happening this year. For Pushya Nakshatra Pada 1 natives, you are likely to put an end to all the pending tasks. Not only this but you will kick into high gear at your work front. Those who are born in Pada 2 may face frictions in relationships. Your actions this year may shake many. Frequent health issues may be challenging for Pada 3 natives. Also, there are chances of accidents this year, so be careful while driving. While the Pada 4 natives may get a free ride in 2021. On the financial front, you may get favourable results. However, the money which was stuck or lost is likely to get back in this phase.

25, November 2021

Marriage Tips

About stars in astrology(Punarvasu)

Attributed to the two of the brightest stars in the star constellation of 'Gemini', 'Castor' and 'Pollux'; Punarvasu nakshatra happens to be the birth star of the Hindu God and king of Ayodhya - Lord Rama. With the presiding deity of Punarvasu nakshatra being Aditi, it comes under the governing influence of the planet Jupiter.Natives born under the retrieving aspect of Punarvasu nakshatra are marked by the personality traits of harmony, care and protection. They reflect the utmost happiness and satisfaction, harboring little or no negativity. On being confronted with difficulties and elements of negativity, personality traits of confidence and optimism help them retrieve the same. Apart from being pleasant natured and friendly, they imbibe the elements of benevolence and self awareness. Attainment of self awareness through spiritual means is one of their personality traits. Natives born under the guarding influence of Punarvasu nakshatra are generally of medium built with looks reflecting their intrinsic qualities of serenity, amiability and magnanimity.Being a feminine nakshatra, its masculine counterpart Ashlesha is most compatible to it. Magha and Purva Phalguni being symbolized by male and female rats are most non compatible to Punarvasu nakshatra. Cat being friendly with hare and monkey, Punarvasu finds its instinctive compatibility to Jyeshta & Anuradha nakshatra in addition to that of Sravana and Purva Ashadha nakshatra.

24, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology( Ardra)

Ardra nakshatra, is considered to be the 'goddess of fortune' as per hindu astronomical beliefs. . It appears as a red big giant star in the night sky and is one of the brightest stars. This nakshatra is dominated by the Mithuna rashi.The basic meaning of Ardra is wet or charged with water. Ardra individuals are very much influenced by Rudra or Shiva. Shiva on one hand is placid and calm and is considerate towards the well being of the world, while on the other hand is also known as the destructor or the annihilator. He consumed all the poison thrown out as part of the 'Samudra manthan' and protected the whole world from it, and at the same time when he is angry his 'tandav' can bring annihilation of the whole world. Ardra nakshatra people are found to possess these characteristics in their core.The people of Ardra nakshatra are endowed with capabilities to work well and achieve success in their professional lives. They are seekers of knowledge, and they continue to grasp knowledge from whichever source they can. They are not stable in their jobs and their career interest vary a lot. While in their work, they are totally determined and sincere to their jobs but often known to not enjoy sufficient appreciation or acknowledgement they deserve.Compatibility is very important factor while deciding long term relationships like marriages etc. Some of the compatible nakshatras for Ardra are Ashwini, Bharani and Krittika while the incompatible ones are Purva Phalguni and Magha.

23, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology(Mrigasira)

Strong individuality, sharp intelligence, natural leader, action oriented, witty, curious, seeks new knowledge, perceptive and sensitive, likes good clothing and accessories, gains many pleasures in life, enjoys singing, writing, talking, and speaking, creative, articulate in a number of subjects – enjoys debates and arguments, enthusiastic, youthful, clever, curious, hopeful, rapid learning ability, focus is more mental than physical, friendly, fun, have a number of friends and romantic interests, sensual, hard workers, affluent. Negative Traits : Impulsive, flirtatious, fickle, needs constant attention, multiple partnerships, craves sensation, not committed, burns out from seeking too much excitement, bores easily, scattered, critical, biting conversation, helpless, suspicious, unbalanced, sensitive to criticism. Career Interests : Writers, poets, astrologers, mystics, researchers, teachers, engineers, teachers, engineers, gemologists, acting, music, real estate, sales, travel agents, textiles & garments, foresters, veterinarians, pet shop owner, animal trainer, administrators. Compatibility and Incompatibility : It is very important to consider the compatibility factors among nakshatra’s while building relationships in our lives. Relationships like marriage are the ones that last lifat last lifetime need to be carefully conducted between two individuals of compatible nakshatras. As Mrigasira nakshatra people are restless and need calming, the nakshatras that cool these individual down are Arudra , Pushya and Ashlesha ,and they are compatible nakshatras. The incompatible nakshatras are Aswini and Mrigasirsa itself

22, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology(Rohini)

Rohini nakshatra or 'Aldebaran' is supposed to be one of the brightest possible stars. Governed by 'Brahma' who epitomizes the essence of creation; Rohini nakshatra symbolizing essential fertility is depicted by cart drawn by a couple of oxenPositive Traits: Lovely appearance, charismatic, good communicator and listener, attractive, inner strength, affects others, strong public life, gentle manner, comforting, truthful, moral orientation, smooth talker, sharp, balanced mind, fixed in purpose, well educated, does well financially, dutiful to the family, responsible, helps others, gifted in the arts, healthy, non-envious.Career Interests: Politics, authority positions, agriculture, real estate, restaurant and hotel business, fashion designers, models and musicians. Compatibility and Incompatibility: Mrigasira Nakshatra symbolized by the creative source of a female snake is the most compatible Nakshatra with regard to Rohini. Uttara Aashada Nakshatra symbolized by the ‘yoni‘ of male mongoose happens to be the most non compatible Nakshatra with regard to Rohini Nakshatra. Ashwini and Bharani Nakshatras along with their female counterparts in Revathi and Satabishsa are compatible with Rohini Nakshatra, Rohini is incompatible to the remaining birth stars..

20, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology (Krittika)

Krittika Nakshatra The celestial presence of Krittika nakshatra is marked by a cluster of seven stars, also known as Pleadius. With God of fire or 'agni', being its ruling deity, Krittika is supposed to be the source of energy and powerPersonality traits of natives born under the birth star of Krittika include enhanced insistence on perfection and that of fine sense of discern ability. Generally intolerant towards imperfections and shortcomings natives of this nakshatra imbibes in their personality traits blunt straightforwardness. With 'Agni' as their ruling deity, they display the glowing energy and fiery bluntness. This fiery element is also reflected in their extremes of temper when provoked. Their rage or anger is generally short lived and non revengeful in essence. On account of the Nakshatra's cosmic placement, natives governed by Krittika Nakshatra are liable to spiritual transformation with an eye on purification and need for severing physical bonds.Positive traits of people born under Krittika Nakshatra include honesty, frankness and innate ability to elicit faith and respect of people around. Their protective ability, independence and fiery determination and insistence on protection are some of their other positive traits. They are extremely hard working and effort centric. Their uninhibited frankness and tendency towards fault finding rank amongst their leading negative traits. At times they become socially unpopular and center of negative criticism on account of their bluntness. Their external display of anger and lack of diplomacy also count amongst their negative traits. Sometimes they are unable to attune themselves to the changing needs of time.

18, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology(Bharani)

The second Nakshatra in the zodiac belt, Bharani Nakshatra manifests the qualities of Venus and normally is attributed with the feminine characteristics like the creation and nurturing. Being associated with Venus, the Nakshatra also holds the quality of adapting and taking extreme measures whenever necessary. Natives of this Nakshatra believe in the actions more than the words. . It is also represented as the ‘bearing star’ because the natives are believed to exhibit vulnerability and desires in an overwhelming manner. It is, after all, the star of passion and desires. If you spot someone with expressive eyes and a smile to die for, chances are, they are the natives of Bharani Nakshatra! Bharani Nakshatra Padas: Bharani Nakshatra 1st Pada: The first pada of native-born in the Bharani Nakshatra comes in the Leo Navamsa, ruled by the Sun. The significant thing about this pada is that the native is totally absorbed in creativity and possess high-end artistic talent. Bharani Nakshatra 2nd Pada: The second pada of the native-born in the Bharani Nakshatra is in the Virgo Navamsam and is governed by Mercury. The focus of this Nakshatra is on hard-work and determination. The person born in this pada is likely to be altruistic. The native knows what exactly he is doing even with chaos reigning all around him. Bharani Nakshatra 3rd Pada: The third pada of the native-born in the Bharani Nakshatra falls in the Libra Navamsa, governed by Venus. These natives have the special skill to harmonize opposites. However, there is likely to be too much sex that this native will indulge in, and whether it is good or bad for him/her depends on how mature the native is. Bharani Nakshatra 4th Pada: The fourth pada of the native-born in the Bharani Nakshatra falls in the Scorpio Sun Sign Navamsa, governed by Mars. The native will be brimming with energy, and they can be extremely productive, and may even come up with some valuable discovery. The native must, however, ensure that the excess energy is utilized in a non-destructive and judicious way..

17, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology(Ashwini)

The Jyotish teachings of the Rig Veda tell us of the Nakshatras, or constellations which are said to represent human consciousness. There are 27 sections/Nakshatra (also known as Lunar Mansions) which correspond to the moon’s movement around the Earth in one day. The Nakshatras are the foundation of Hindu/Vedic astrology.The first Nakshatra known as ‘Ashwini’ is made up of three stars and resembles a horse Nakshatra – Ashwini. The first constellation of a zodiac belt, Ashwini Kumaras is symbolic of golden armoured horse-headed twins. Just like a horse, the natives possess power, strength, dignity, swiftness, courage, and are also endowed with vitality and initiativeness.As far as their action oriented personality is concerned, they prefer direct mean of action; over something indirect, thought provoking and tactful. Physical characteristics of natives born under the ascendance of Ashwini nakshatra include short stature, youthfulness and liveliness.

16, November 2021

Marriage Tips

About Stars in Astrology

Bearing in mind the 360 degrees of the elliptically structured zodiac, it can be divided into twelve houses with each house being equal to thirty degrees. With further subdivision of the same into twenty seven nakshatras or star constellation, each of the constellations occupies a magnitude of thirteen degrees and twenty minutes.Just as an individual takes birth under different rasis or zodiac signs governing the twelve houses, similarly the celestial presence of the twenty seven 'nakshatras' or birth star governs our birth. Lunar placement in natal or birth chart determines the birth star governing an individual.Importance of Nakshatra in Astrology Since the constellation or nakshatra where moon finds its presence is known as the Janma Nakshatra and as moon influences the mental aspects of the native, nakshatra of the moon thus casts its indelible influence on moon. If one is born under Mars's nakshatra, it is likely to influence the aspects governed by Mars such as marriage and younger siblings. With each nakshatra having a planetary lord, the placement of the same (planetary lord) determines the initial dasa or 'phase' in the horoscope of a native. Nakshatra lords also play an important role in determining the essential quality of a person besides helping to assess the focal points of his energy and ambition.

15, November 2021

Marriage Tips

About Rashis (Pisces)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Pisces is the twelfth house of Kalpurush Kundli starts from 330°to 360°.They are creative people. They are tolerant and compassionate. They have an intuitive power. They are sensitive and touchy. They are drawn by divinity. They love music. They are gentle and wise. They lack the will power They are lazy. They are idealistic. They are fearful and escapist.Fish are the symbol of Pisces. They are shown swimming in the opposite direction depicting duality of the signThe ruling planet of Pisces is Jupiter..The ruling planet of Pisces is Jupiter.Most compatible sign for Pisces are : Cancer Virgo Scorpio.Signs not-compatibleare:Gemini Libra Aquarius

13, November 2021

Marriage Tips

About Rashis (Aquarius)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Aquarius is the eleventh house of Kalpurush Kundli starts from 300°to 330°.It is the most altruistic sign. Aquarians are shy and quiet. They are intelligent. They are optimistic. They strive to be in a group. They prefer an open conversation. They have visionary powers. They are unpredictable. They are stubborn. At times, they detach themselves from people around. They are not traditional. Saturn is the Lord of Aquarius.The element or Tatwa of Aquarius is Air.It’s a fixed sign. They communicate well They try and reach out to others. They like to be surrounded by people. They like original ideas. Most compatible signs for cancer are : Leo Sagittarius.Non compatible signs are:Aries,cancer,Scorpio.Their strengths:They are progressive. They explore new ideas. They are good teammates. They will always fight for a cause. They are energetic.Their weaknesses:They are reserved and speak less. They withdraw from their circle of friends They are uncompromising.

12, November 2021

Marriage Tips

About Rashis (Capricorn)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Capricorn is the tenth house of Kalpurush Kundli starts from 270°to 300°.They are ambitious and focussed. They are hard working and composed. They have their eyes on their goals. They are practical and wise. They are dutiful and disciplined. They are conservative in nature. They nurture their family with utmost concern. . .Saturn is the ruling planet of Capricorn.The element or Tatwa of Capricorn is Earth.It is a moveable sign. They are able to scale heights in spite of tough conditions. They are determined, industrious and earnest. They like to interact only with a closed circle of relations or friends. They are attentive to their family. They are reticent and often think negative. They fear being targeted and bullied.Most compatible sign for Capricorn are : Taurus Cancer Virgo.Non compatible signs are Aries Leo Sagittarius

11, November 2021

Marriage Tips

About Rashis (Sagittarius)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Sagittarius is the ninth house of Kalpurush Kundli starts from 240°to 270°.They are generous and idealistic. They are curious and energetic. They are serene and philosophical. They are self-reliant and strong. They are not stereotype and try new ways. They love adventure and travel. They expand their horizons and keep learning. They understand others feelings well. On the negative side, they are impatient and blunt. They are sometimes careless and superficial. They are over-confident. Jupiter is the Lord of Sagittarius.The symbol of Sagittarius is an archer with a bow and an arrow. As per its symbol, a Sagittarius is brave and result oriented. They are open-minded and always keen to learn more. They have a good sense of humour.The symbol of Sagittarius is an archer with a bow and an arrow. As per its symbol, a Sagittarius is brave and result oriented. They are open-minded and always keen to learn more. They have a good sense of humour.Its element or Tatwa is fire.Sagittarius have energy and initiative They are completely focused. They like thrill and seek the unknown. They prefer to take the offbeat route. Their learning capabilities are quite high. They are honest and blunt. They are the happiest zodiac sign.

10, November 2021

Marriage Tips

About Rashis (Scorpio)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Scorpio is the eighth house of Kalpurush Kundli starts from 210°to 240° They are trustworthy and faithful. They are brave and will not turn their back from responsibilities. They are devoted to their work. They nurture ambition for clout, position and money. They are the first at everything and follow their instincts. They are very secretive. . They can manipulate situations to their advantage. Scorpio is a mysterious sign. .Mars is the ruling planet of Scorpio.Its element or Tatwa of Scorpio is WaterThey believe in living life to the fullest. They are assertive and intense. They are resourceful. They are born to command. They are honest. They are highly secretive They are full of stamina and drive.Most compatible sign for Scorpio are : Cancer Pisces Taurus Virgo.Non -compatible signs are:Gemini Leo Sagittarius. .

09, November 2021

Marriage Tips

About Rashis (Libra)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Libra is the seventh house of Kalpurush Kundli starts from 180°to 210°They are balanced as per their symbol. They are social and cooperative in nature. They are diplomatic and avoid taking sides. They are loving and a relationship is paramount. They believe in justice and fair play. They have a charming personality. They are sometimes indecisive and self-indulgent. They appear superficial and detached. They love luxuries and fragrances. They are good love partners.Ruling planet of Libra is Venus.The element or Tatwa of Libra is Air.Most compatible signs for Libra are : Aries Sagittarius Gemini .Signs which are not compatible with Libra :Cancer Leo Scorpio

08, November 2021

Marriage tips

About Rashis (Virgo)

The ascendent sign rising on the eastern horizon Virgo is the sixth house of Kalpurush Kundli starts from 150°to 180°.They are intelligent, sharp and analytical. They carefully weigh the pros and cons of any given situation. They are strong internally and will not show their emotions. They make the atmosphere cheerful wherever they are. They are good observers and note everything carefully. They dominate where they find the situation conducive. They are confident and ambitious people. They are sensitive to any unsolicited advice. They try to do their job skillfully. They are fond of different cuisines.It is an earthy sign which suggests they are closer to ground realities. Virgo’s are conservative and well organised. Virgo’s are good at speech, communication and writing skills. They are soft at heart, hard working and loyal persons. Sometimes they expect a lot from their own selves and worry a lot. They like to take the center stage.Their element or Tatwa is Earth

04, November 2021

Marriage tips

About Rashis (Leo)

The ascendant sign rising on the eastern horizon Leo is the Fifth House of Zodiac or Kalpurush Kundli and starts from 120° to 150°People born under the sign Leo are brave, daring and forceful. They are the leaders and command authority. They have a dominating nature, are self-confident and also creative. They are loyal and can work in a team only if they are the leader. They take challenges head-on and are not afraid of any competition. They also possess a sense of humor.Its symbol is a lion and it has qualities of being brave and daring. They command authority and give orders. It’s a fixed sign .Ruling planet of Leo is Sun.Element or Tatwa of Leo is Fire...

03, November 2021

Marriage tips

About Rashis(Cancer)

They are emotional, highly imaginative and honest. They are unpredictable as they are ruled by the Moon. They love their family and expect the same in return. They have a soft corner for their mother. They are contented when they are amongst close relations. They like to reside in a place surrounded by water. They are helpful creatures and they will go all out to help others. They connect with people socially, but not very easily. They feel secure once they develop faith. Jupiter is exalted at 3 cancer and if placed can elevate the native. Professional education, medical and human resource development are good fields for them.The ascendent (Lagna) sign rising on the eastern horizon cancer is the Fourth House of Kalpurush Kundli starts from 90°to 120°

02, November 2021

Marriage tips

About Rashis (Gemini)

Gemini is the third sign. It extends from 30 degrees to 90 degrees.Gemini is an air sign. They think a lot, due to their dual nature. The natives of Gemini are very creative. They desire to learn about new things & wants to try new things. They desire to live an adventurous life.The symbol of Gemini sign is a couple of two humans who have a musical instrument in their hand. On the basis of this symbol, interest towards music & art can be seen in the natives of Gemini. Artistic intent is inbuilt in them & if they work on it then they can go a long way. They can achieve success in the fields of art & music. Two humans in the symbol depict two different thoughts.

01, November 2021

Marriage tips

About Rashis(Vrishaba)Taurus

Taurus, is the second astrological sign in the modern zodiac. It spans from 30° to 60° of the zodiac. This sign belongs to the Earth element , and has a feminine , as well as a fixed quality, . It is a Venus-ruled sign along with Libra. . The people with Taurus zodiac sign will generally look smart. It is very difficult for everyone to fight against them but they will be polite in nature. They will take care of others and they will be a responsible person in everything. People born under Krittika nakshatra (2,3,4) Rohini nakshatra (4 padas)Mrigashira nakshatra (1,2 pada) comes under this rashi

27, October 2021

Marriage tips

About Rashis -Mesha Rashi (Aries)

Mesha Rashi – Characteristics and Personality Traits of Aries--The very first Sign of the Hindu Zodiac is Mesha Rashi, which is also known as the Aries. . They are known for their leadership qualities and optimism. Most of the Mesha Rashi or Aries people have a burning desire to start things off and make things happen.Mesha Rashi is the sign of God Brahma who is the creator of the Universe. The ruling planet of Aries is Mangal Graha (Mars). The planet Mars is a factor of might and enthusiasm in life. It is put in the category of the fixed zodiac and its quality is fire-dominant.Influenced by the Mangal Graha or Mars, Aries ascendant possesses a strong and attractive body. People born under the Aries zodiac sign also have a somewhat extroverted personality, being someone well articulate, who likes a good conversation, and, above all, who doesn’t mind getting into debates and making use of arguments that have up the sleeve

26, October 2021

Marriage tips

About Rashis

The 12 Rashi-Astrological Signs The body of the universe consists of the 12 Rashis, which can be roughly translated as “astrological signs.” Each Rashi represents a part of the body. The nine Grahas or planets govern this universal body. The 12 Rashis are represented as 12 equal segments of a circle each representing 30 degrees . your Ascendant sign rising sign dictates your personality, while your Moon sign, the second most important influence in your horoscope chart represents your emotions, your inner mood. Your Moon sign accurately assessed by a calculation of your full date, place and time of birth hour, minutes and seconds, when you are born. Since the moon moves into a different sign approx every 2 and 1/4 days. Moon is the fastest moving planer in the Zodiac. It goes the entire Zodiacal circle in 28 days, so predictions are much accurate with this circle, each covering 30 degrees.

25, October 2021

Marriage tips

How to Lead Successful Married Life As Per Astrology

Your heart and mind are full of beautiful dreams when you get married. Each one of us dreams of a happy and successful marriage but it is not a blissful married life for everyone. That is where the role of planets and stars comes in .Planetary Combinations for Happy Married Life.Second house is the house of marriage in the horoscope. Therefore, it has to be under the impact of benefic planets and only then the native will enjoy marital happiness. Seventh house is also associated with marriage. Both, the 7th house and the lord of 7th house should be powerful and have a good placement in order to enjoy cordial association with your spouse. Eight house is the associated with the family of the spouse. For a happy married life, it is important that this house is also influenced by benefic planets. Auspicious planets are aspecting the lord of ascendant, 2nd, 7th and 8th house of the horoscope then there will be happiness in married life.

22, October 2021

Marriage tips

Remedy tips for husband &wife

What should a wife do if her husband is making trouble? If the husband has a hand in the problems arising in the marital life, then the wife should perform this remedy. She should take water and add turmeric to it. After adding turmeric, the water should be offered to the sun. Performing remedy regularly can bless the marriage.If the wife has problems, what should the husband do? If the wife creates problems in marital life, such as quarrels or any other issues, then husbands can solve this problem by worshipping Lord Shiva. The husband should apply white sandalwood to Lord Shiva every morning. He can also apply sandalwood by grinding it or by bringing white sandalwood powder from the market. He can perform this remedy either at home or in a temple. It would bless the marriage.

21, October 2021

Marriage tips

Remedy for Early Marriage

Everyone wishes to be married young or to be married at the right time. Due to delay in marriage, young people have to face many problems. If there is any flaw in the horoscope of any young man and daughter, then there is a possibility of delay in marriage or problems arising after marriage. In astrology, there are simple solutions for early marriage . All astrological remedies like fasting, mantra, and religious remedies can be done to overcome delay in marriage. Solutions for quick/ early marriages:1)Unmarried people get married soon after reading the Argalastram from Durga Saptashati everyday. 2)Worship energized Venus (Shukra) Yantras. 3)As a means of early marriage, worship Ganesh ji and worship them with sweets (laddus). Doing this, obstacles coming in the way of marriage go away, while worshiping Ganpati Maharaj one should take the help of Malpua. 4)Establish idol of Lord Krishna at the place of worship for prompt marriage.

20, October 2021

Marriage tips

Good proposals for marriage

Wearing new clothes when the marriage talks begins.if you are getting less proposals for marriage, do wear NEW yellow clothes on Thursday and white cloths on Friday. Repeat this for 4 weeks and i bat you will get good proposals very soon.Whenever a boy comes for marriage talks, girl should open her hairs, not to tie them and keep happy and always offer sweets to them. Whenever you go to any marriage, the boy and girl should put bit of mehandi meant for bride or groom, whenever you get chance.To get married early, girls should do 16 Mondays of consecutive fast and pray to lord shiva at temple. dress like goddess parvati, tie the knot between Shiva and Parvati and pray for early marriage. You can Offer Red chunni, red bangles and sindur things related to marriage in the temple, to Lord Shiva and Parvati.

19, October 2021

Marriage tips

About Mangal Dosh

.. Mangal Defect/ Mangal Dosh: It is important to check Mangal Dosha deeply in the horoscope if it is the actual cause of delay in marriage or not. Sometimes, Mars is good for marriage and traditional astrologers just see Manglik placements and start blaming Lord Mangal for the marital issues. Even few astrologers comment that "If the person has got married in spite of Mangal dosh then there are chances for discord in the marriage, hence the marriage between two manglik's is a probable solution here, as it will reduce the effect of Mangal defects". Inspite of such myths, a good astrologer must look planet Mars in detail and check if Mars is really creating difficulty in marriage or not.

18, October 2021

Marriage Tips

Effective Remedy

A person can pour sacred water on Shivling daily to get the desired result. Worshipping Shiva & Parvati together daily is very auspicious and cures any delay. Whenever possible, one should take a bath using water mixed with a pinch of Haldi. This is one of the easiest & effective remedies for late marriage.Benefits of chanting Maa Katyayani mantra:It is believed that if someone's marriage is getting delayed, Maa Katyayani's mantra chant removes all the hurdles, Manglik Dosha from the horoscope. If married, then this mantra can ensure a happy married life.

13, October 2021

MARRIAGE TIPS

To get good life partner

Happiness Place and impact on life partner or marriage life::The study of happiness place is very necessary while analyzing about the life partner or married life. 4th place is the happiness place and if it is powerful then person get all the happiness in life. But in absence of good power in 4th house of horoscope it is found that person faces problem in finding good partner and also some times even after getting good partner dissatisfaction arises in married life. Lagna and impact on life partner or marriage life::Lagna i.e. first house of birth chart or kundli or horoscope is very important. If this house is powerful that also it is very good for the person. Planet in this house see the 7th house directly and that's why if this house has good planetary power then it makes the 7th house strong and thus increase the chance to get good life partner in life What To Do To Get Better Life Partner: If the person's kundli or birth chart is good then there is no doubt that he or she will get good life partner. But if not then pooja will be done properly to make our life heaven, smooth and easy going. Anusthaan are a way to attract the divine graces to make our life smooth. It is said that: "Problems are given by God to Change our Mind but Prayers are the way to change the God Minds"

12, October 2021

MARRIAGE TIPS

To avoid delay in marriage

We all dream of meeting that special one with whom we can share a beautiful, friendly relationship, someone who makes our heart complete and someone we can hold onto forever. There is something very beautiful about marriage.Marriage is all about becoming a team with your life partner but many of us don't meet that special one too soon.To avoid delay in marriage .the following tips can be used.1)Increase The Use Of Haldi Or Turmeric .2)Use Fragrances.3)Worship the Navagraha.4).Feed A Cow On Thursday .5)Donate At A Girl's Wedding

11, October 2021

MARRIAGE TIPS

MANTRA

it is believed that the time of marriage in one's life is pre-decided based on the astrological planets and their movements at the time of their birth. As per ancient astrological knowledge, the 7th house of your birth chart denotes marriage. Planets Venus and Mercury are associated with marriage, love, and relationship.Kundali matching is a major factor of Indian wedding as per Indian culture. * Om Namo Bhagwate Rukmini Vallaabhaye Swaha!!Girls should recite above mantra in a pious condition in a place where there is no noise, facing towards east direction. This mantra needs to be recited for 108 times daily till the purpose achieve.* Patni Manorma Dehi Manovaratanusarinim ! Tarini Durgsansarsagrasaya Kulodbhawam !!"Boys should recite above mantra for 108 times daily in a sound atmosphere facing towards east direction till you are benefitted.

09, October 2021

ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಅಶ್ವಿನಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ, ಪುನರ್ವಸು, ಆಶ್ಲೇಷ, ಮಾಘ, ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ, ಚಿತ್ರ, ಸ್ವಾತಿ, ಶ್ರವಣ, ಶತಭಿಷ

08, October 2021

ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಪುಷ್ಯ, ಸ್ವಾತಿ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಅನುರಾಧ, ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ, ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ, ಚಿತ್ರ, ಹಸ್ತ, ಧನಿಷ್ಟ, ಆರ್ದ್ರ

07, October 2021

2. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 18 ರಿಂದ 24 ಅಂಶಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು. 25 ರಿಂದ 32 ಅಂಶಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, 33 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಅಂತಹ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಇರುವ, ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯ, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾದರಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಧುವಿನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

05, October 2021

1. ಏನಿದು ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ?

ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮದುವೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಲಗ್ನದ ಹೊರತಾಗಿ, ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿವಾಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬಲವಾದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿವಾಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ವಿವಾಹದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಎನ್ನಬಹುದು.

30, September 2021

ಉತ್ತಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ

ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವಿವಾಹ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ನಮ್ಮವರಾದರೆ ಇಡೀ ಬದುಕೇ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಇವರು ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಧು-ವರರ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

28, September 2021

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜ ದೋಷವಿದ್ದರೆ:

ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯ ಜಾತಕದ ಮೊದಲನೆ, ನಾಲ್ಕನೇ, ಏಳನೇ, ಎಂಟನೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಅಥವಾ ಕುಜದೋಷವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕುಜ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೋಷವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ದೋಷವಿರುವ ಜಾತಕದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜ ದೋಷವಿದ್ದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.

27, September 2021

ಶನಿವಾರ

ಶನಿಯು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗ್ರಹನು. ಈತನು ಕಾಪಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಬೇಡವೆಂದರೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೇಶವನ್ನಾಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

25, September 2021

ಶುಕ್ರವಾರ

ಶುಕ್ರನು ದೈಹಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪೌರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ದೊರೆ. ಶುಕ್ರ ಎಂಬುದು ಪುರುಷನ ವೀರ್ಯವಂತಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಈ ವಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸುಖ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

24, September 2021

ಗುರುವಾರ

ಗುರು ಅಂದರೆ ದೇವಗುರುವಾದ ಬ್ರಹಸ್ಪತಿ. ಗುರುವಿನ ಸಾನಿಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗಳಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತವಾದ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಪನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ದೊರೆಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

23, September 2021

ಬುಧವಾರ

ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ, ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೃಢವಾದ ಸಾಧನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಂಥವರು. ಆದರೆ ಪಡೆದ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತದೆ.

22, September 2021

ಮಂಗಳವಾರ

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರವೇ ಆರಂಭವಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯೋದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ನೀವು.

21, September 2021

ಸೋಮವಾರ

ಸೋಮ ಎಂಬುದು ಚಂದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಚಂದ್ರನ ಗುಣ ತಂಪು. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂತೆ ತುಂಬಾ ವೃದ್ಧಿಯ ಕ್ಷಣಗಳೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಜ.

20, September 2021

ಭಾನುವಾರ

ಎಲ್ರೂ ವಾರದ ರಜಾದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರಿ! ಭಾನುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ದಿನ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ. ನೀವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದುಕುವುದಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ.

18, September 2021

ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ವಾರಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ಯಾ?

ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ಮದ್ಯಾವುದು? ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಜನ್ಮರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಫಲಾಫಲ ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಗುಣ ಅಥವಾ ದೋಷ, ನಿಮ್ಮ‌ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನಿಸಿದ ವಾರ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪಥ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಇದ್ದರಂತೂ ಸೂಪರ್.

17, September 2021

ಜಾತಕ ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.


ಗಂಡಿನ ವಯಸ್ಸು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ವಧು-ವರರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 36 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಗುಣಗಳು ಶುಭ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಣ,ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿ ದೋಷ ಇರಬಾರದು. ವಧು-ವರರ ರಾಶಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಧುರ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ರಾಶಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಧು ವರರ ರಾಶಿ ಲಗ್ನ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾಶಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಚರಣ ( ಪಾದ) ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು.

16, September 2021

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜ ದೋಷವಿದ್ದರೆ:

ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯ ಜಾತಕದ ಮೊದಲನೆ, ನಾಲ್ಕನೇ, ಏಳನೇ, ಎಂಟನೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಅಥವಾ ಕುಜದೋಷವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕುಜ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೋಷವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ದೋಷವಿರುವ ಜಾತಕದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜ ದೋಷವಿದ್ದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.

15, September 2021

ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ…? - ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಇರುವುದು 36 ಗುಣಗಳು


 • 36 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ  18 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಅಂಥ ಜಾತಕಗಳು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕನಿಷ್ಠ 18 ರಿಂದ 25 ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮ ಜಾತಕವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • 25 ರಿಂದ 32 ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ
 • 32ರಿಂದ 36 ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜಾತಕ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • 36 ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಪರೀತವೆಂಬಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮ –ಸೀತೆ ಮಾತೆಯ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36 ಗುಣಗಳು ಕೂಡಿಬಂದರೂ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 36 ಗುಣಗಳು ಕೂಡಿಬಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು 36 ಗುಣಗಳು ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
 • ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗ –ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಹುಡುಗ – ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

14, September 2021

ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಟುಗುಣಗಳು : 

ಗಣಕೂಟಕ್ಕೆ 6 ಅಂಕಗಳು, ಗ್ರಹಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ 5, ನಾಡಿಕೂಟಕ್ಕೆ 8, ವೈಶ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ 2, ವರ್ಣಕೂಟಕ್ಕೆ 1, ಯೋನಿಕೂಟಕ್ಕೆ 4, ತಾರಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ 3 ಮತ್ತು ರಾಶಿಕೂಟ/ಭಾಕೂಟಕ್ಕೆ 7 ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 36 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

13, September 2021

ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಗಳು

ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಒಟ್ಟು 36 ಗುಣಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಫಲವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಾತಕದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಗುಣಕೂಟ ಎಂಟು. ಪ್ರತಿ ಗುಣಕ್ಕೂ ಅಂಕಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 32 ರಿಂದ 36ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

07, September 2021

ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ


ಮದುವೆಯಾಗುವ ಜೋಡಿಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಗಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಜೋಡಿಗಳ ಗಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಜೋಡಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಗುಣಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಪ್ರತೀ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗುಣವು ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆ 36 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಆ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸೂಕ್ತ.
18 ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಆ ಮದುವೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಉನ್ನತ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಗಣವು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಗಣವು ತನ್ನ ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

06, September 2021

ದುಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು


ಭರಣಿ, ಮಾಘ, ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೆಡವಲು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಶದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಹ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃತಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖ ಮಿಶ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ದಿನಗೂಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

04, September 2021

ಚಲನಶೀಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು


ಪುನರ್ವಸು, ಸ್ವಾತಿ, ಶ್ರವಣ, ಧನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶತಾಭಿಷಾ ಚಲನಶೀಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಕಿರು ಪ್ರವಾಸ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

03, September 2021

ಘೋರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು


ಆರ್ದ್ರ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಬೇರೆಯಾಗುವುದು, ತಡೆಯೊಡ್ಡುವುದು, ಮುರಿದು ಹಾಕುವುದು ಇವುಗಳ ಗುಣ.

02, September 2021

ಚುರುಕಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು


ಅಶ್ವಿನಿ, ಪುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೀಡೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಪ್ರಿಯರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನೈಪುಣ್ಯರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವವರು, ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಪೂಜೆ, ಹವನ ಮಾಡಿಸುವವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

01, September 2021

ಮೃದು ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು


ಮೃಗಶಿರಾ, ಚೈತ್ರ, ಅನುರಾಧಾ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಇಂದ್ರೀಯ ಸುಖ ಬಯಸುವವರು, ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು, ಮದುವೆಗಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದು, ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಇವರಿಗೆ ಶುಭ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ.


Soft and Mild Stars


People born in Mrigashira, Chaitra, Anuradha and Revati star are mild and gentle in nature and economically powerful. Learning interests, social concerns, sensual enjoyment, event management is what they like, wearing new clothes, traveling for weddings, artistic matters, farming and travel.

31, August 2021

ದೇವಗಣ : ಅಶ್ವಿನಿ, ಮೃಗಶಿರಾ, ಆರ್ದ್ರ, ಪುಷ್ಯ, ಪುನರ್ವಸು, ಹಸ್ತಾ, ಸ್ವಾತಿ, ಅನುರಾಧ, ಶ್ರವಣ, ರೇವತಿ.


ಮನುಷ್ಯಗಣ : ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಉತ್ತರ ಪಾಲ್ಗುಣಿ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ, ಪೂರ್ವ ಭದ್ರ, ಉತ್ತರ ಭದ್ರ.


ರಾಕ್ಷಸಗಣ : ಕೃತಿಕಾ, ಅಶ್ಲೇಷ, ಮಾಘ, ಚೈತ್ರ, ವಿಶಾಖ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಮೂಲ, ಧನಿಷ್ಠ, ಶತಾಭಿಷ

30, August 2021

ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಹೊಂದಿ ಬಾಳುತ್ತದಾ? ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ನಿರ್ದರಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಮದುವೆಯಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ- ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಣ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಗಣಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆ:

ದೇವಗಣ

ಮನುಷ್ಯಗಣ

ರಾಕ್ಷಸಗಣ

28, August 2021

27. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಡ್ರಮ್, ಜೋಡಿ ಮೀನು 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಬುಧ 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ-ದೇವ 
ಗುಣ- ಸತ್ವ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಪುಶನ್ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಆನೆ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 16 ° 40 - 30 ° ಮೀನಾ 
ಇದು ಕೊನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ,

27, August 2021

26. ಉತ್ತರಾ ಭದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ-ಅವಳಿಗಳು, ಒಂದು ಮಂಚದ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಾಲುಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಶನಿ 
ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ 
ಗಣ- ಮನುಷ್ಯ 
ಗುಣ- ಸತ್ವ / ಸತ್ವ / ತಮಾ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ - ಅಹಿರ್ ಭುದ್ಯಾನ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಹಸು 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 3 ° 20 - 16 ° 40 ಮೀನಾ 
ಇದನ್ನು ‘ಯೋಧರ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

26, August 2021

25. ಪೂರ್ವ ಭದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಕತ್ತಿ, ಎರಡು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಗುರು 
ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ 
ಗಣ- ಮನುಷ್ಯ 
ಗುಣ- ಸತ್ವ / ರಜಸ್‌ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಅಜಾ ಏಕಪಾದ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ಸಿಂಹ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ- 20 ° ಕುಂಭ - 3 ° 20 ಮೀನಾ 
ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ‘ರೂಪಾಂತರದ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

25, August 2021

24. ಶತಭಿಶಾ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಖಾಲಿ ವಲಯ, ಸಾವಿರ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ರೆಹು 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ರಾಕ್ಷಸ 
ಗುಣ- ಸತ್ವ / ತಮಾ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ವರುಣ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಮರೆ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 6 ° 40 - 20 ° ಕುಂಭ

18, August 2021

23. ಧನಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಕೊಳಲು 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಮಂಗಳ 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ರಾಕ್ಷಸ 
ಗುಣ- ಸತ್ವ / ತಮಸ್ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- 8 ವಾಸಸ್ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ- 23 ° 20 ಮಕರ - 6 ° 40 ಕುಂಭ 
‘ಸಿಂಫೋನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದೇ ಧನಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

17, August 2021

22. ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಕಿವಿ, ಅಸಮ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಗುರು 
ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ 
ಗಣ-ದೇವ 
ಗುಣ- ಸತ್ವ / ತಮಸ್ / ರಜಸ್‌ 
ದೇವತೆ- ವಿಷ್ಣು 
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ- 10 ° - 23 ° 20 ಮಕರ 
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ‘ಕಲಿಕೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

16, August 2021

21. ಉತ್ತರಾ ಆಶಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಆನೆ ದಂತ, ಸಣ್ಣ ಕೋಟ್, ಹಾಸಿಗೆಯ ಹಲಗೆಗಳು 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಸೂರ್ಯ 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ಮನುಷ್ಯ 
ಗುಣ- ಸತ್ವ / ರಜಸ್ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ವಿಶ್ವದೇವಸ್ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ಮುಂಗುಸಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ- 26 ° 40 ಧನಸ್ಸು - 10 ° ಮಕರ 
ಹಿಂದೆ ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

14, August 2021

20. ಪೂರ್ವಾ ಆಶಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಆನೆ ದಂತ, ಫ್ಯಾನ್, ಬುಟ್ಟಿ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಶುಕ್ರ 
ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ 
ಗಣ- ಮನುಷ್ಯ 
ಗುಣ- ಸತ್ವ / ರಜಸ್‌ / ತಮಸ್ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಅಪಾಸ್ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ಕೋತಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 13 ° 20 - 26 ° 40 ಧನಸ್ಸು 
ಪೂರ್ವಾ ಆಶಾಢ 'ಅಜೇಯ ನಕ್ಷತ್ರ'.

13, August 2021

19. ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಕಟ್ಟಿರುವ ಬೇರುಗಳ ಗುಂಪು 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಕೇತು 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ರಾಕ್ಷಸ 
ಗುಣ- ಸತ್ವ / ರಜಸ್‌ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ನಿರ್ರಿತ್ತಿ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ನಾಯಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 0 ° - 13 ° 20 ಧನಸ್ಸು

12, August 2021

18. ಜೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಛತ್ರಿ, ಕಿವಿಯೋಲೆ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಬುಧ 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ರಾಕ್ಷಸ 
ಗುಣ- ತಮಸ್ / ಸತ್ವ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಇಂದ್ರ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ಜಿಂಕೆ ಅಥವಾ ಮೊಲ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 16 ° 40 - 30 ° ವೃಶ್ಚಿಕಾ

11, August 2021

17. ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಕಮಾನುಮಾರ್ಗ, ಕಮಲ 

ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಶನಿ 

ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ 

ಗಣ-ದೇವ 

ಗುಣ-ತಮಸ್ / ಸತ್ವ 

ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಮಿತ್ರ 

ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆ ಅಥವಾ ಮೊಲ 

ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 3 ° 20 - 16 ° 40 ವೃಶ್ಚಿಕಾ

10, August 2021

16. ವಿಶಾಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಅಲಂಕೃತ ಕಮಾನುಮಾರ್ಗ, ಕುಂಬಾರರ ಚಕ್ರ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಗುರು 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ರಾಕ್ಷಸ 
ಗುಣ- ತಮಸ್ / ಸತ್ವ / ರಜಸ್ 
ದೇವತೆ- ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ಹುಲಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ- 20 ° ತುಲಾ - 3 ° 20 ವೃಶ್ಚಿಕಾ 
ವಿಶಾಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ‘ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂಧಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

09, August 2021

15. ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ಚಿಹ್ನೆ- ಕತ್ತಿ, ಹವಳ
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ರಾಹು
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು
ಗಣ-ದೇವ
ಗುಣ-ತಮಸ್/ ಸತ್ವ
ದೇವತೆ- ವಯ
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ಎಮ್ಮೆ
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 6 ° 40 - 20 ° ತುಲಾ

07, August 2021

14. ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಮುತ್ತು, ರತ್ನ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಮಂಗಳ 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ರಾಕ್ಷಸ 
ಗುಣ-ತಮಸ್ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ವಿಶ್ವಕರ್ಮ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 23 ° 20 ಕನ್ಯಾ - 6° 40 ತುಲಾ 
ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ‘ಅವಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ'.

06, August 2021

13. ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಕೈ ಅಥವಾ ಮುಷ್ಟಿ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಚಂದ್ರ 
ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ 
ಗಣ-ದೇವ 
ಗುಣ- ತಮಸ್ / ರಜಸ್ 
ದೇವತೆ- ಸೂರ್ಯ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಎಮ್ಮೆ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 10 ° - 23 ° 20 ಕನ್ಯಾ 
ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಕೈಗುಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

05, August 2021

12. ಉತ್ತರಾ ಫಲ್ಗುಣಿ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಆರಾಮ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಲುಗಳು 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಸೂರ್ಯ 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ಮನುಷ್ಯ 
ಗುಣ-ತಮಸ್ / ರಜಸ್/ ಸತ್ವ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಆರ್ಯಮನ್‌ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಗೂಳಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 13 ° 20 - 26 ° 40 ಸಿಂಹ 
ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ‘ಪೋಷಕರ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

04, August 2021

11. ಪೂರ್ವಾ ಫಲ್ಗುಣಿ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಆರಾಮ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಲುಗಳು 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಶುಕ್ರ 
ಲಿಂಗ- ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ಮನುಷ್ಯ 
ಗುಣ- ತಮಸ್ / ರಜಸ್ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಭಾಗ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಇಲಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ- 13 ° 20 - 26 ° 40 ಸಿಂಹ

03, August 2021

10. ಮಾಘಾ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ರಾಯಲ್ ಸಿಂಹಾಸನ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಕೇತು 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ರಾಕ್ಷಸ 
ಗುಣ- ತಮಸ್ / ರಜಸ್ 
ದೇವತೆ- ಪಿತೃ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ಇಲಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 0 ° - 13 ° 20 ಸಿಂಹ

02, August 2021

9. ಆಶ್ಲೇಶ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಸರ್ಪ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಬುಧ 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ರಾಕ್ಷಸ 
ಗುಣ- ರಜಸ್ / ಸತ್ವ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ನಾಗ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕು 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 16 ° 40 - 30 ° ಕಾರ್ಕಾ 
‘ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

31, July 2021

8. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ-ಚಕ್ರ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಶನಿ 
ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ 
ಗಣ-ದೇವ 
ಗುಣ- ರಜಸ್ / ಸತ್ವ / ತಮಸ್ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಬೃಹಸ್ಪತಿ 
ಪ್ರಾಣಿ- ರಾಮ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ- 3 ° 20 ′ -16 ° 40 ಕರ್ಕ

30, July 2021

7. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಬಾಣಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಗುರು 
ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ 
ಗಣ-ದೇವ 
ಗುಣ- ರಜಸ್ / ಸತ್ವ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಅದಿತಿ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕು 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ- 20 ° ಮಿಥುನ 3° 20 ಕರ್ಕ 
'ನವೀಕರಣದ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

29, July 2021

6. ಅರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ರಾಹು 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ಮನುಷ್ಯ 
ಗುಣ- ರಜಸ್ / ತಮಸ್ / ಸತ್ವ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ರುದ್ರ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 6 ° 40 - 20 ° ಮಿಥುನ 
ಅರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ದುಃಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

28, July 2021

5. ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಜಿಂಕೆಯ ತಲೆ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಮಂಗಳ 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ದೇವ 
ಗುಣ- ರಜಸ್ / ತಮಸ್ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಸೋಮ 
ಪ್ರಾಣಿ- ಸ್ತ್ರೀ ಸರ್ಪ ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 23 ° 20 ′ ವೃಷಭ - 6 ° 40 ಮಿಥುನ 
ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು 'ಹುಡುಕಾಟದ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

27, July 2021

4. ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ 

ಚಿಹ್ನೆ- ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಅಥವಾ ರಥ 
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಚಂದ್ರ 
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು 
ಗಣ- ಮನುಷ್ಯ 
ಗುಣ- ರಜಸ್ / ತಮಸ್ 
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಪ್ರಜಾಪತಿ 
ಪ್ರಾಣಿ- ನಾಗರಹಾವು 
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 10 ° - 23 ° 20 ವೃಷಭ 
'ಆರೋಹಣದ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.


26, July 2021

3. ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ

ಚಿಹ್ನೆ- ಚಾಕು ಅಥವಾ ರೇಜರ್
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಸೂರ್ಯ
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು
ಗಣ- ರಾಕ್ಷಸ
ಗುಣ- ರಜಸ್/ ಸತ್ವ
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಅಗ್ನಿ
ಪ್ರಾಣಿ- ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ- 26 ° 40 ′ ಮೇಷ - 10 ° ವೃಷಭ
ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ 'ಬೆಂಕಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

24, July 2021

ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ಚಿಹ್ನೆ- ಯೋನಿ
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಶುಕ್ರ
ಲಿಂಗ-ಹೆಣ್ಣು
ಗಣ- ಮನುಷ್ಯ
ಗುಣ- ರಜಸ್/ ತಮಸ್
ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಯಮ
ಪ್ರಾಣಿ- ಆನೆ
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 13 ° 20 - 26 ° 40 ಮೇಷ 
'ಸಂಯಮದ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

23, July 2021

ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 27 ಜನ್ಮನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಿಹ್ನೆ, ಆಳುವ ಗ್ರಹ, ಲಿಂಗ, ಗಣ, ಗುಣ, ಆಳುವ ದೇವತೆ, ಪ್ರಾಣಿ, ಭಾರತೀಯ ರಾಶಚಕ್ರ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗುನಲಕ್ಷಣ ಸೇರಿಂದತೆ ಸವಿವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

1. ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ಚಿಹ್ನೆ- ಕುದುರೆ ತಲೆ
ಆಳುವ ಗ್ರಹ- ಕೇತು
ಲಿಂಗ-ಪುರುಷ
ಗಣ-ದೇವ
ಗುಣ- ರಜಸ್
 ಆಳುವ ದೇವತೆ- ಅಶ್ವಿನಿ, ಅವಳಿ ಕುದುರೆ
ಪ್ರಾಣಿ- ಗಂಡು ಕುದುರೆ
ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ - 0 ° - 13 ° 20 ಮೇಷ
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು 'ಸಾರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

22, July 2021

ಸ್ತ್ರೀ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದರೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.


ಆದರೆ, ಹುಡುಗಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಿಂದೆಯೇ ಹುಡುಗನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದರೆ ಮದುವೆ ಅಶುಭ. ಇದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಪೂರ್ವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಹುಡುಗಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅನೂರಾಧಾವಾಗಿ ಹುಡುಗನದು ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರವಾದರೆ, ಹುಡುಗಿಯದು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಹುಡುಗನದು ಭರಣಿಯಾದರೆ ವಿವಾಹ ಅಶುಭ.

21, July 2021

ಯಾವಾಗ ನಾಡಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ?


ವಧು- ವರರದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಡಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗಳಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ನಾಡಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹುಡುಗ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿಯದು ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪಾದಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನಾಡಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

20, July 2021

ಒಂದೇ ರಾಶಿಯವರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದೆ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಡುಗ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿಯದು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಾಗಿ, ನಕ್ಷತ್ರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಾಡಿ ದೋಷ ಹಾಗೂ ಗಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಒಂದೇ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಪ್ರಶಸ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

19, July 2021

ಏಕನಕ್ಷತ್ರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ


ಅಶ್ವಿನಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ, ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಾ, ಆರಿದ್ರಾ, ಪುಷ್ಯಾ, ಮಖಾ, ಹಸ್ತಾ, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖಾ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಶತಭಿಷಾ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹುಡುಗನದೂ ಆಗಿ, ಪಾದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದವು ಮುಂದಿನದಾದರೆ ವಿವಾಹ ಶುಭ. ಉದಾಹರಣೆ: ಹುಡುಗಿಯದು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡನೇ ಪಾದ, ಹುಡುಗನದು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂರನೇ ಪಾದ.

16, July 2021

ಇನ್ನು ವಧು- ವರರ ನಕ್ಷತ್ರವು ಒಂದೇ ಆಗಿ, ಪಾದವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಹುಡುಗನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪಾದವು ಹುಡುಗಿಯದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಡುಗನದು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡನೇ ಪಾದ, ಹುಡುಗಿಯದು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂರನೇ ಪಾದ. ಆಗ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಶುಭ.

15, July 2021

ಇನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ, ಮೃಗಶಿರಾ, ಪುನರ್ವಸು, ಚಿತ್ತಾ, ಅನೂರಾಧಾ ಹಾಗೂ ಪುರ್ವಾಭಾದ್ರಾವಾದರೆ ಮಧ್ಯಮ. ಉಳಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಾಗಿ, ಹುಡುಗ- ಹುಡುಗಿಯದು ಇಬ್ಬರದೂ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದರೆ ವಿವಾಹ ಅಶುಭ. ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಾರದು.

13, July 2021

ವಿವಾಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ, ಒಂದೇ ರಾಶಿಯವರು ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದಾ?


ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರದೂ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಆಗಬಹುದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನ ಲೇಖನ.


ರೋಹಿಣಿ, ಆರಿದ್ರಾ, ಪುಷ್ಯಾ, ಮಖಾ, ವಿಶಾಖಾ, ಶ್ರವಣ, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ಹಾಗೂ ರೇವತಿ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರದೂ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದರೆ ಶುಭ.

12, July 2021

ಈಗ ಯಾವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಅಧಿಪತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.


ಮೇಷ-ವೃಶ್ಚಿಕ ;  ಮಂಗಳ 


ವೃಷಭ-ತುಲಾ :  ಶುಕ್ರ


ಮಿಥುನ-ಕನ್ಯಾ:  ಬುಧ


ಕಟಕ:          ಚಂದ್ರ


ಸಿಂಹ:         ಸೂರ್ಯ


ಧನುಸು-ಮೀನ:   ಗುರು


ಮಕರ-ಕುಂಭ:    ಶನಿ


ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

10, July 2021

ಪ್ರತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು  ಪಾದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾದಗಳಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.


ನಕ್ಷತ್ರಗಳು/ಪಾದಗಳು    ರಾಶಿಗಳು


ಅಶ್ವಿ‌ನಿ4, ಭರಣಿ4 ಕೃತ್ತಿಕಾ1    ಮೇಷ

ಕೃತ್ತಿಕಾ 3, ರೋಹಿಣಿ4, ಮೃಗಶಿರಾ 2    ವೃಷಭ

ಮೃಗಶಿರಾ2, ಆರಿದ್ರಾ4, ಪುನರ್ವಸು3    ಮಿಥುನ

ಪುನರ್ವಸು1, ಆಶ್ಲೇಷ 4, ಪುಷ್ಯ 4    ಕಟಕ

ಮಖೆ4, ಪೂರ್ವಾ ಫಾಲ್ಗುಣಿ4, ಉತ್ತರಾ1    ಸಿಂಹ

ಉತ್ತರಾ 3, ಹಸ್ತಾ 4, ಚಿತ್ತಾ 2,    ಕನ್ಯಾ

ಚಿತ್ತಾ 2, ಸ್ವಾತಿ 4, ಶಾಖ 3,    ತುಲಾ

ವಿಶಾಖಾ 1, ಅನೂರಾಧಾ 4, ಜೇಷಾ 4    ವೃಶ್ಚಿಕ

ಮೂಲಾ 4, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 4, ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ 1, ಧನುಸ್ಸು.

ಉತ್ತರಾಷಾಢ 3, ಶ್ರವಣಾ 4, ಧನಿಷಾ 2, ಮಕರ

ಧನಿಷ್ಠಾ 2, ಶತಭಿಷಾ 4, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ 3, ಕುಂಭ

ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ 1, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ 4, ರೇವತಿ4, ಮೀನ

09, July 2021

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು    ಅಧಿಪತಿ


ಕೃತ್ತಿಕ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಫಾಲ್ಗುಣಿ  :  ಸೂರ್ಯ


ರೋಹಿಣಿ, ಹಸ್ತಾ, ಶ್ರವಣ  :  ಚಂದ್ರ


ಮೃಗಶಿರಾ, ಚಿತ್ತಾ, ಧನಿಷ್ಠ   :   ಮಂಗಳ


ಆಶ್ಲೇಷ, ಜೇಷ್ಠಾ, ರೇವತಿ  :  ಬುಧ


ಪುನರ್ವಸು, ವಿಶಾಖ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ  :  ಗುರು


ಭರಣಿ, ಪೂರ್ವಾಫಾಲ್ಗುಣಿ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ  :  ಶುಕ್ರ


ಪುಷ್ಯ, ಅನೂರಾಧ, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ  :  ಶನಿ


ಆರಿದ್ರಾ, ಸ್ವಾತಿ, ಶತಭಿಷಾ  :  ರಾಹು


ಆಶ್ವಿ‌ನಿ, ಮಖೆ, ಮೂಲಾ  :  ಕೇತು

08, July 2021

ನೀವು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರ?

ಒಟ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು 27


ಅಶ್ವಿ‌ನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ, ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರಾ, ಆರಿದ್ರಾ, ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷಾ, ಮಖೆ, ಪೂರ್ವಾಫಾಲ್ಗುಣಿ, ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುಣಿ,  ಹಸ್ತಾ, ಚಿತ್ತಾ, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖ, ಅನುರಾಧ, ಜೇಷ್ಠ, ಮೂಲಾ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ, ಶ್ರವಣ, ಧನಿಷ್ಠ, ಶತಭಿಷಾ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ, ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ.

ಈ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರರಂತೆ ಭಾಗಿಸಿ 9 ಗ್ರಹಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

07, July 2021

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಆಧರಿಸಿ ವಿವಾಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗೆ?


ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ವಿವಾಹವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರಬಲ್ಲರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಾಹ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಡವಳಿಕೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಸಹನೆ ಹೀಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಆಧರಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿವಾಹ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಇಬ್ಬರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.

06, July 2021

ಅಷ್ಟ ಕೂಟದ ಗುಣಗಳ ವಿವರಣೆ1. ನಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ನಾಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಇದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ದಂಪತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

2. ಭಕೋಟ್ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕಾರ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ಮದುವೆಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

3. ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ, ರಾಕ್ಷಸ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಯಾ ಗಣದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. 

4. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ದಂಪತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

5. ಯೋನಿ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 

6. ತಾರಾ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಕವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

7. ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

8. ವರ್ಣವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಲವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

05, July 2021

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ


ವಧು ಮತ್ತು ವರನ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಕುಂಡಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಆಗ ಆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು. 25 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 32ರಡಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾದ ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. 32 ಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು.

03, July 2021

ಮೂಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ


ಕುಂಡಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36 ಗುಣಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ವಿವಾಹ ಆಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 18 ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೂ ಆಗಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದು. ಇವು ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಿಕ್ ದೋಶ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಿವಾಹದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲಿಕ್ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಮಾನ್ಯತೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಂಗಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯ ಗುಣ ಬಂದರೂ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

02, July 2021

ಕುಂಡಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಕುಂಡಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ವಿವಾಹದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅನುಸಾರ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಕುಂಡಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವರನ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ವಧುವಿನ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೇ? ವಧುವಿನ ಕುಂಡಲಿಯಿಂದ ವರನ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದೇ? ಎಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

01, July 2021

ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ :

ಮನುಷ್ಯ ಗುಣದ ಉತ್ತಮ ನಡುವಳಿಕೆ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಷಗುಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಗುಣದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣದವರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ.

30, June 2021

ದೇವ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗುಣ :

ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ.  ಮನುಷ್ಯಗುಣದ ಗೊಂದಲದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದೇವಗುಣ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ.

29, June 2021

ಮೀನ ರಾಶಿ


ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಾಮದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಂಗಾತಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದು ಿವರು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಜನರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಆಗಾಗ ಗಿಡ ನೆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.


Pisces


Pisces lead a married life comfortably. His partner is very intelligent and listens patiently to his words. However, due to lack of money, there are problems with their lives. They should avoid marrying Taurus, Kumbha and Tula. You need to keep planting frequently to get pleasure.

28, June 2021

ಕುಂಭ ರಾಶಿ


ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಟಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು.


Kumbha heap

Kumbha Rashi has a lot of quarrel with his mate. There is love in life, but for lack of mutual harmony, they are unable to live happily with a spouse. He must stay away from Kataka and the lioness. The sun should be worshiped every day for the joy of marital life.

23, June 2021

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಇವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಾತನಾಡದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಇವರು ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Capricorn

One of the most special things in their marital life is that they have a lot of quarrels with their spouse, but there is a lot of love between the two. He cannot live without talking to his spouse for a long time. He has to stay away from the lion, scorpio and Sagittarius signs. The worship of Lord Shiva is beneficial to him.

22, June 2021

ಧನು ರಾಶಿ

ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಜನರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Sagittarius

Everything goes well in his life. Although there are occasional differences with a spouse, the love between the two is greater than that. He should not marry Taurus and Tula. There are all kinds of benefits to lighting a basil lamp every day.

21, June 2021

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರಣಯದಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ವಜ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

Scrotum

Looking at the marital life of the people of the zodiac is average. While there is no quarrel in their marital life, there is not much excitement in romance. They should not marry Mithuna and Virgo mate. For a happy marriage, they must wear a diamond or crystal.

18, June 2021

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಜನರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನೋದದಿಂದ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇವರು ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೀನ ಜನರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. 'ಓಂ ದುರ್ಗೆ ನಮ' ಎಂದು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

Libra

The marital life of Venus, the lord of Libra, is not easy. In fact the people of this zodiac love to live their lives with freedom and fun. In such a situation, it is not easy for them to maintain the same pace with their spouse. He should not marry Sagittarius and Pisces. Chanting 'Om Durge Nama' will benefit them.

17, June 2021

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕಟಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಸೋಮವಾರ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

Virgo awaits

The marital life of this pile may be a little spoiled at the beginning, but then with their own efforts everything begins to go well. Virgo loves their spouse more. But they won't be able to give him much time. He should not marry Kataka, Vrishya and Aries. Worshiping Lord Shiva on Monday is beneficial for him.

14, June 2021

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯನ ಒಡೆತನದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮೇಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಂತರದ ಜೀವನವು ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಕರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

Lion heap

The marital life of these zodiacal people owned by the Sun is initially troubled and then everything gradually begins to go right. Initially, they do not fit in with the spouse and the later life is at ease due to a kind of understanding between the two. He should not marry Capricorn and Kumbha Rashi. You have to donate something every Saturday.

13, June 2021

​​ಕಟಕ ರಾಶಿ

ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಂಗಾತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶನಿದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Limestone

The people of Kataka pile face some difficulties in their marital life. Their opinions are incompatible with the opinions of the spouse and for this reason, they feel pressured. Marriage of Virgo and Taurus should be avoided. Worshiping Shani Deva brings you marital happiness.

10, June 2021

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಚಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣಲು ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅರಿಶಿನಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

Heap of Mithun

The people of Mithuna are a little fickle by nature, but their marital life is simple and everything goes well, though there is a slight ups and downs in their lives. It is important to make quick decisions as the mind of this pile is constantly changing. You should avoid marrying Aries and Scorpio people. After marriage, turmeric mixed water is applied to the sun to find happiness in marital life.

09, June 2021

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು.

Taurus

Taurus' marital life goes well. The relationship between the spouse and their partner is not overly romantic. If you are still searching for a mate, you can find other zodiac sign mate besides Sagittarius and Pisces zodiac sign. You must worship Hanumantha for the love of life, love and the happiness of a marital life.

08, June 2021

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಿಥುನ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Aries

These zodiacal people who have the element of fire are considered by nature to be somewhat inflamed and they quickly become angry. Their marital life is generally well and their spouse is honest and sensitive. You should avoid Mithuna or Virgo mate. For the well-being of the marital life, you can wear a floral necklace.

08, June 2021

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ..

ಪತಿ, ಪತ್ನಿಯರಿಬ್ಬರ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತಿ, ಪತ್ನಿಯರಿಬ್ಬರ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Follow these tips according to your heap to get married life romantic..

The position of the planets and the zodiac signs in the Kundali of husband and wife determine how happy their marital life is. Zodiac Info What steps to take to make your marital life beautiful.
According to astrology, marital life depends on Venus and Jupiter. Venus and Jupiter are important for prosperity in marital relationships. Whether or not your partner loves you or is romantic in your love life depends on the position of Venus. The position of the planets and the zodiac signs in Kundali, mainly for husband and wife, determines how happy their marital life is. Here is a suggestion on what steps to take to make your marital life beautiful according to the zodiac.

07, June 2021

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದರೆ ನಂಬಲಾಗದು. ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರರು. ಆದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ವೀ ಸಂಬಂಧದ ಕೀಲಿಕೈ ಆಗಿರುವ ಸಂವಹನವೇ ಸಂಗಾತಿಯು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಉಭಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಖರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದ್ವಂದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

Heap of Mithun

The pile of myth that is simply advancing is hard to deal with when in love. He is very loving and enthusiastic. There is a reason why it is difficult to contact him. By nature they are good talkers. But he escapes to listen to his partner. Communication is the key to a successful relationship. But due to the lack of communication here it is difficult to contact the piles of Mithun. This zodiac sign, represented by twins, is dualistic. He sometimes does not say exactly when he is saying something. It is difficult to deal with such a dual nature.

05, June 2021

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಜನರು. ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇವರು ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವರು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಇದೇ ರಾಶಿಯವರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಳಗೆ ಭಾವನೆಗಳ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಶಾಂತ ಮುಖಭಾವ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Kumbha heap

Kumbha Rashi are people who believe in giving enough importance to their spouse. He is known for his intelligence and understanding. They have problems with emotions, they don't express emotions much. Some may feel that they have no empathy for others. If your spouse is in the same pile, educating them about your feelings can be challenging. Another fact is that you don't even know what position they are in. The calm facial expression they display on the outside, despite the accumulation of emotions inside them, makes you misunderstand them.

04, June 2021

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಂತೆ ವೃಷಭರಾಶಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದವರಿವರು. ಇವರು ಮಾತುಗಾರರೂ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರಾದರೂ, ಅದೇ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಅದೇ ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

Taurus

It is difficult to deal with them because of the very stubborn nature of Taurus as Aries and Scorpio. People who think that they have done the right thing to compromise. Whether they are talkers or win your heart with their words, they use the same power of speech to hurt the person they love with the same sweet-tongued tongue.

03, June 2021

​ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಅತ್ಯಂತ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಆದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರೂ ಕೂಡಾ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ವಿಷವನ್ನೇ ಉಗುಳುವವರು. ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಾದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

Scrotum

One of the most passionate zodiacs is the Scorpio, which is very dominant. But if you cheat this pile there is no one worse than them. Even God cannot help you. Because these piles are the ones who spit poison when angry. Knowing how difficult it is to live with a jealous lover, especially in a pile of relationships, the relationship grows worse. All these characteristics make it difficult to treat them if they are in this pile and love them.

02, June 2021

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಅವರ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಇದೇ ರಾಶಿಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೌದು ಎನ್ನದೇ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ. ಅವರದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅವರು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು.

Aries

Aries is known for his stubborn nature. It is difficult to deal with them until you agree with all their opinions. If your spouse belongs to the same pile then there is no charge for everything they say. They have little patience. Dealing with them is a bit difficult. Even if theirs is wrong, they don't look back to prove it. One of the things that makes it difficult to stay in touch with them is that we have to get on the road, even if they have problems.

02, June 2021

ಪ್ರೀತಿ- ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಂತೆ..!

ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಂಗಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸದಾಯಕವೇ ಹೌದು. ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಸರಳವಾದವುಗಳು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಂಗಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸದಾಯಕವೇ ಹೌದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವರ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಂತೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

01, June 2021

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮರಸ್ಯವುಳ್ಳವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣವಿರುವವರು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರದ್ದು ತಪ್ಪಿದ್ದು, ತಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವರೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

Libra

Libra is harmonious. So they easily forgive the wrongdoers. They are also diplomatic and use their communication skills to solve problems. Sometimes they even forgive those who don't deserve it. Others are wrong, and sometimes they apologize, even if theirs is not wrong. This pile emphasizes compatibility and self-esteem in life. Usually avoiding pursuing things to maintain peace. Forgiveness ends there.

31, May 2021

​ಕಟಕ ರಾಶಿ

ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಯಾರಿಗೂ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾರರು. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದುದು, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಶಿ. ಬಹಳ ಬೇಗನೇ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

Limestone

The pardon for the kataka piles depends on their heart. No one would be given a second chance if they thought so. But you want to know why you did wrong, what you did wrong, and try to show compassion. By nature it is an emotional heap. The sooner you feel pain, the harder it is to forgive. Yet, having compassion, think deeply and let go.

29, May 2021

ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ

ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಮೊಂಡು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ ನೀವು ಎರಡೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರೂ ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡರೂ, ದೂರ ಮಾಡುವ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು.

Sagittarius

Sagittarius is very stubborn by nature, giving you a second chance if you make a mistake. But remember that if you waste both opportunities, you will not be lucky to be forgiven. He is also very intelligent, so he understands and analyzes the situation. It can also lead to your new beginning. But don't try to take advantage of it. Because they are happy to go by nature and find good fortune to come, but talking to them can be tough.

28, May 2021

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಕೋಪದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ, ಆಗಿದುದನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಹೋಗದಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೋಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು. ನೀವು ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅದರೆ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಕ್ಷಮಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

Aries

The Aries are of an annoying nature. Be willing to forgive and forget in the first stage of anger. They understand the situation and erase what is happening, so that their relationship with them begins to improve. But don't go remembering what you did again. Because no one can protect you from the other face of their anger. You may have tried to hurt this pile, but they will hurt you too. It is difficult for Aries to understand the feelings and expectations of others. Yet, when it comes to forgiving, they do not take much time to forgive others.

27, May 2021

​ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಕ್ಷಮಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲೇ, ಬೇಡವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಹಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರು. ಇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Kumbha heap

Although this pile of forgiveness may at first ignore you, after a while they will finally forgive themselves and others. When it comes to forgiving, these piles are confused by questions about whether or not to forgive. Sometimes they realize that it is better to forgive. These piles are the ones that work best with emotional stuff. You have to agree to certain conditions to please him.

27, May 2021

ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಮಾಗುಣವಿರುವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಆಪ್ತರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇ ತಪ್ಪಾದರೂ ಕ್ಷಮಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕ್ಷಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಗುಣ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡಾ ಹಳೆಯದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯವಿರುವುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇವರು ಇತರರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಆ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರು? ನೀವೂ ಆ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ.

Who knows which of the twelve zodiacs is the most forgiving pile?

Sometimes our best friends, friends, and friends are not ready to forgive. There are many who practice hostility that they should feel guilty about. In the midst of them there are some piles of wide hearts that pardon whatever is wrong, and know what those piles are.

Forgiveness is one of the most important attributes of human beings. In fact forgiveness highlights the difference between other beings and humans. It is natural for man to make mistakes. But to apologize for the wrong done is a big advantage. But even if you apologize, there are only a few who have a big heart to forget all the old and start a new beginning again. She's sorry, regardless of the others, giving her a second chance. Who is that pile? See if you belong to that pile.

26, May 2021

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಗಳಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿರಲಿ, ಮೊದಲ ವಾಹನ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳಿಗೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ, ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಿಚಿತತೆಯು ಜೀವನ ಪಯಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Taurus

Taurus is a person who is determined and hardworking. These piles give great importance to their liking. Whether it is their own editing, the choice of their first spouse, home buyer, and their choice of life partner is important to their liking. They choose a mate based on their experiences or the nature of some. It only means marrying someone they know and know. Because familiarity makes life travel easier.

25, May 2021

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Capricorn

This pile has an affinity for love at an early age. This can sometimes go on until marriage. They are loyal and do not like any change when it comes to choice. So he is more likely to marry the person he loves. These are the people who decide what should be their routine in life. So they are comfortable with the choices they made at the beginning of their lives.

24, May 2021

​​ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ

ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಹಠಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವರು. ಮದುವೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೇ ಅಂಟಿಕೊಂಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Sagittarius

Sagittarius is stubborn and defies tradition. Very strict in this regard when it comes to marriage. Stick to their own choice. They like to live life the way they planned. They take time to find a life partner. Once they accept someone as their girlfriend, they stick with them.

22, May 2021

​ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಇವರು ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾದ ಇವರತ್ತ ಜನರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Heap of Mithun

They are fickle. So these thoughts keep changing as time goes on. So people who are naturally attractive people are attracted to them. It is because of this attraction that they choose their life partner.

21, May 2021

​ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಮುಗ್ಧರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಭಾವುಕರು ಹಾಗೂ ಮುಂಗೋಪಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ.

Aries

Aries is innocent and trustworthy. They are very passionate and passionate about the people they love. In the end they fall in love with the guys they love. Best friends can be his girlfriend. They keep a good rapport with people in their lives. Better if the Aries have a flexible, understanding marriage with them.

20, May 2021

ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೇಮವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು!

ಗುರುತು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಾವು ನೋಡಿದ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮವಿವಾಹದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹಲವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೇಮವಿವಾಹವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವೂ ಇದೇ ರಾಶಿಯವರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮದುವೆಯು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗೀಗ ತಾವೇ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಧು ವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು 'ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ'ವನ್ನು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

These five zodiacs are more likely to get married in twelve zodiacs!

Many people make the choice of a love marriage if they marry a man they have seen and loved rather than marry an unfamiliar person. Here is a list of some of the piles of astrological love. Know that you are in the same pile.

Traditional marriage of the elders has declined in modern times. There is a growing number of love marriages now that they choose their mate, love and hand over the elders. This is not the premise that the bride and groom are testing, the main point is the consent of the elders to the boy in love. In this article, we will learn which of the twelve zodiac signs is likely to be a 'love marriage'.

19, May 2021

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಗಾಂಭೀರ್ಯವಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೇ ಗುಣವಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗಬಲ್ಲರು. ಇವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶಂಸೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಯ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಂದೆಯೇ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೀಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

A lion rage compatible with a lion

A lioness of similar quality could make a good pair of confident and proud lions. Because they want to look different from others, the appreciation of someone who is just like them is important. As a companion, the lioness gives happiness and romance to the end of life. The lioness loves to fall in love with the self-righteous and loyal.

18, May 2021

ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಧನುರಾಶಿಯವರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ನೀಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ರೋಚಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರು, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಜೋಡಿಯು ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಹೇಹವಿಲ್ಲ.

Sagittarius and the lioness

Lioness deeply understands Sagittarius's independent nature and adventure. As compared to other zodiacs, Sagittarius cannot appreciate the freedom offered by the lion zodiac. Respect for each other creates a caring and loving relationship. Sagittarius, with a love for adventure and thrills, makes the lioness a dynamic pair. There is no doubt that this pairing is a great match for supporting and motivating each other's choices.

17, May 2021

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಂವಹನದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುವ ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ರಾಶಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು. ವಿನೋದ ಹಾಗೂ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಈ ಗುಣಗಳು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಗೌರವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕಾಳಜಿಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಲ್ಲದು.

Mithuna and Lion

Mithuna, which is a sign of communication, is another good asterisk that matches the lioness. The nature and liveliness of the lioness is what makes Mithuna the ideal pair. These two qualities attract each other as the piles emphasize both fun and pleasure. The lion's pile has respect for the freedom of the lioness, so that the lioness can experience caring. The adjustment of both piles can be successful both physically and intellectually.

14, May 2021

ಮೇಷ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಜನ್ಮತಃ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳು ಜೋಡಿಯಾದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಉದ್ದೇಶದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡೂ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಈ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಹಾಗೂ ಉರಿಯುವ ಸ್ವಭಾವ ಸೂಕ್ತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Aries and lions

Both of these piles that have developed leadership qualities in the past are best if paired. The lioness is attracted to the purpose of the Aries. Of course both sexes are more interested in sex. They are attracted to each other not only physically but also mentally. Aries maintains the rhythm of the relationship and there is commitment. The lion's passionate and fiery nature fits perfectly with this characteristic of Aries.

13, May 2021

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ-ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗಬಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರಾಶಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ, ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಂತೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ
ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರಾಶಿಯೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲೂ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾದರೂ ಇತರ ಬೆಂಕಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಯುವಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೂ ಜೋಡಿಯಾಗುವುದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಥ್‌ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Do you know what lions make a good couple in love?

Compatibility of piles is important in marital life or in love life because piles have a different nature. A good pairing can only happen if these traits match. So let's see what piles of lion pairs.
The lion zodiac is the fifth of the twelve zodiacs, and the sun is the lord of the zodiac. This pile of fire represents a spouse who chooses to be their own and has the opportunity to lead the spouse in life. It presents their energetic, lively personality. The lion is usually compatible with the lion, but it fits well with other fire signs, such as Aries and Sagittarius. And paired with the pile of Mithu, the symbol of Vayu. The characteristics of all these piles give the lion the power and enthusiasm of the lion. Let's find out about these four piles that match the lion's.

12, May 2021

ಮೀನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ನಡುವಿನ ಬಂಧವು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆರಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಪರ್ಸಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ನಗು ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅಚಲ ಸ್ವಭಾವವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವಿಪರೀತ ಮೊಂಡುತನವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಕೋಪವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಇವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Pisces and Taurus compatibility

The bond between Taurus and Pisces rests on love and worship. Earth symbol and water symbol are complementary. They both take care of their surroundings. Their relationship is thus fostered with immense devotion and complete dedication.

They both believe in waiting for the perfect partner. The duo is romantic and there is a love, laughter and warmth in the relationship. Thus they both find happiness in their association. Pisces support their mates at all times.

Taurus' stubborn nature inspires the Pisces to execute their plans and achieve their goals. Pisces' rage holds everything back, even though Taurus has plenty of control over his partner.

Sometimes the pelvis is thought to be insensitive to pisces. Likewise Taurus may be tired of his emotional dependence. So it is important for both of them to compromise on their stances in order to continue in the relationship.

06, May 2021

ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಈ ರಾಶಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದುದು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಹಾಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಮಾತುಗಾರರು, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಲುವು, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವೃಷಭವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ವಾಯುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಘರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆಸಕ್ತಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಯಾದರೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮುಂದೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

Kumbha and Taurus compatibility

The compatibility of these piles is very weak. Love is compromised by compatibility issues. However, if Kumbhaya and Taurus are in love with each other, there are some factors that need to be addressed to avoid unnecessary conflict and tension. Kumbha Rashi is the talker, Taurus is noted for a keen and stable intellect. The conversations between the two are interesting and exciting.

The static posture of the Taurus, helps to resolve the uncertainty of the Kumbha constellation. Kumbha Rashi's thoughts, on the other hand, attracts Taurus. There is a feeling of appreciation for each other around the two. Both are committed to their relationship. It is easier to build trust when Taurus retains honesty in his words and behavior. Kumbha Rashi opposes keeping secret, trying to be free.

If Taurus wants to stand firmly in their ground, Kumbhara wants to fly to a new and unknown place. The land and air signs are much more frictionless. If the interest of Taurus is towards physical things, Kumbhaya is interested in collecting valuable things. Such differences can create a serious problem in the future. They both try to dominate each other. It is very difficult for both of them to compromise the relationship.

05, May 2021

​ಮಕರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮಧ್ಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರೆಡೂ ಭೂಮಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ಈ ಜೋಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ವೃ‍ಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಘಟಿತ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಗಾತಿಯು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ನಾಳೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಯೋಚನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಗಂಭೀರತೆ ಮಕರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಅಹಂನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.

Compatibility between Capricorn and Taurus

There are subtle differences between the nature of Taurus and Capricorn. As it turns out, the pairing is enjoyable as both are earth signs. These couples build a mutual trust and a rich bond. The conglomerate, practicality, and determination of Taurus attracts Capricorn.

It is important for Capricorn to be trusted by their chosen spouse, both professionally and personally. The idea of ​​the Taurus tomorrow is perfectly matched to the constellations of Capricorn. The seriousness with which he looks at life seems attractive to Capricorn.

The negative aspect between the two is a misunderstanding. If there is no communication, it is normal to know the mistake. Speech is important to get or know what they want in a relationship. If the Capricorn leaves the ego above them, then the Taurus will be the best pairing if the stubbornness leaves their stubbornness.

04, May 2021

​ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರ ಆಶಾವಾದವು ವೃಷಭವನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಆನಂದಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗದವರು. ಇವರು ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Sagittarius and Taurus

Sagittarius and Taurus can be a good pairing in love if they try to complement each other rather than trying to replace each other. The optimism of Sagittarius amazes the Taurus. Due to the enthusiasm and spirit of his personality, Taurus will learn how to take and enjoy the little things in life.

The negatives between the two are that they are both stubborn and uncontrollable. He doesn't even notice eight of the ten things. Contrary to all opinions. They are not willing to compromise their positions. This causes tensions between the two.

03, May 2021

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ವೃಶ್ಚಿಕ ಹಾಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾಆಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯಂತ ಬದ್ಧ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಎರಡೂ ರಾಶಿಯವರು ಹಠಮಾರಿಗಳು. ವಿರುದ್ಧ ವಾದದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಾಗುವುದು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ನಡೆಯಬಹುದು. ಎರಡೂ ರಾಶಿಯವರು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನುಂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

Scales of Scales and Scales of Scales

Scales of Taurus and Taurus are essentially different symbols of each other. Scorpions require a sense of security in relationships. Accordingly Taurus is committed to his lover and cannot be betrayed.

Mutual trust between the two remains the foundation of the relationship and is a developing relationship. Both of them are very committed lovers so there is safety and security in the relationship. Putting everything into their relationship doesn't mean moving away.

The negative aspect between the two is that both piles are stubborn. It can be difficult for both of them to bend on the same side when engaging in an argument. In the event of disagreements, the two cannot agree to compromise. There can be a quarrel for power in a relationship. Both piles try to gain control over each other. This creates problems in their relationship. This is where faith is ruined.

30, April 2021

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ತುಲಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಣಯವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರು. ಎರಡೂ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Taurus compatibility with Libra

Coordination in the relation of Libra and Taurus is turbulent. But their romance is very beautiful. If one sees these couples quarreling for a moment, the other will find love in them. They both take care of each other in their own way.

Looking at the negative aspect, this is a rare pairing where their strengths are weaknesses. They both think differently. It is rare for both zodiacs to admit each other's right and wrong. But the best thing about the two of them is perfection. This makes them both good mates and good friends.

29, April 2021

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಶುಕ್ರನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬುಧನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವೆರಡೂ ರಾಶಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜೋಡಿಗಳು, ತಾವು ಕನಸು ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಖಚಿತತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಸಾಧಿಸಲೂ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ತಾಳ್ಮೆ ಹೊಂದಿದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಮಾತು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಕಿವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇವರೆಡು ರಾಶಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಭೂಮಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಇವರೆಡೂ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

Taurus compatibility with Virgo

Emotions are highly preferred in relation to Virgo and Taurus. Both symbols require sensual and physical intimacy. Venus is ruled by Venus, Mercury is ruled by Virgo. This indicates a lack of warmth and concern in the relationship.

Both of these piles are couples who work continuously for self-development, and are confident that they will achieve everything they dream of, and will strive to achieve. They both have great patience, so they listen to each other's words and opinions.

The negative aspect of the compatibility of the two masses, though both are signs of the earth, is different in nature. Taurus can refuse when Virgo tries to make changes in his lifestyle and daily routine. Both have a caring nature but first take care of themselves and then think about others.

28, April 2021

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಇತರರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಹತ್ತಿರದವರಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮೀರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವು ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಹಂನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Taurus compatibility with lion pile

Resilience and decision-making are the most common characteristics found in lion and taurus If the lioness likes to draw the attention of others, the Taurus, on the contrary, will try to find a safe feeling with the soul and soul. Some problems arise due to his personal stance and disagreements. But love and passion can make the two of them better.

If the Taurus is usually a spending limit, the lion will be willing to spend money for the pleasure of his mate. Taurus should be willing to put their ego aside. There is love, affection and trust in their relationship.

26, April 2021

ಕಟಕ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಕಟಕ ಹಾಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಆಳವಾದ ಬಂಧ ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗದು. ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ , ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತರಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ವೃಷ ರಾಶಿಯವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಹಾಗೂ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಎಡವಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಹುಚ್ಚುತನದ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದು. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೊಂಡುತನ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತೀ ಎನಿಸಬಹುದು.


Katakari and Taurus compatibility

Kataka and Taurus want to take things slow and be careful in the early stages of the relationship. Once they have developed a deep bond and a sense of understanding, their relationship cannot be broken. Relationships are built on a foundation of mutual trust, respect and admiration.

The relationship of the two is that if the Kಟ ಕಕa constellation likes to build a house, Taurus will yearn to bring prosperity and beauty to the house. Thus mutual functional relationships are formed. These match up almost all the time. If Taurus tries to instill confidence in the Kataka piles, the Kataka piles will give their spouse their full support.

The negative aspect of the relationship is that both signs are so alert that they can stumble and fall into a relationship. The unpredictable tendency of the Kataka piles is incompatible with the insane nature of the Taurus. The stubborn piles of their spouse may be too much.

24, April 2021

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಮಿಥುನ ಹಾಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೆನ್ನಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಭಿನ್ನವಾದುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರದ್ದು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಇವರಿಗನಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆಕರ್ಷಕ ಮೋಡಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಠಿಣ್ಯವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ರಾಶಿಯವರು ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಸುಂದರ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಜಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿವರಿಗೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಗೊಂದಲದ ಸ್ವಭಾವ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೃಷಭವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಮ್ಯ ಸೂಚಕ ಹಾಗೂ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಶಿ, ಇದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಧನವೆಂದು ಅನಿಸಿಬಿಡಬಹುದು.


Taurus compatibility with Mithuna pile

Adjustment in love of Mithuna and Taurus can be a little difficult. Because their inner personalities are different. So it's a little tough to understand each other. If Taurus is a fixed mind, Mithuna's constellation is a fickle mind. But both seem to forget that they can learn a lot from both of them when they forget about their behavior.

The attractive charm, confidence, and shy nature of Mithuna piles attracts Taurus. On the other hand, the pyramid's trustworthiness and mental toughness make the relationship feel secure in the relationship. If both piles try to form a strong relationship it can turn into a beautiful pair of love and trust.

For the Taurus, who like to plan everything in life and adapt well to changing circumstances, the disturbing nature of Mithuna piles up anxiety. Taurus is a highly possessive and envious composite, which may feel like a bond to a free-standing pile.

23, April 2021

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇವರೀರ್ವರೂ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ರಾಶಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಯಾರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ,ಅದು ಇನ್ನೋರ್ವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೇ ಆಗಿರಲಿ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಂಧ ಬೆಳೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ವೃಷಭ-ವೃಷಭ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿಯ ಸ್ವಭಾವವೇ ಇವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯರ ಪ್ರೇಮದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು, ಸಮಯವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರಾಮ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಷಮಯೆ ಯಾಚಿಸುವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಇವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.


Taurus compatibility with Taurus

If Taurus's relationship with Taurus is compromised, the two of them carefully decide on each other before falling into a relationship. These piles match up nicely when they get to know each other. The relationship is excellent with a wonderful sense of humor in both.

No one is keen to develop a relationship with Taurus, be it another Taurus. Of course the bond develops. Mutual respect in the relationship, humor contributes a lot to the compatibility of the taurus-trisha. They both oppose change. The nature of love and concern only strengthens their relationship.

The positive aspect of Taurus's love affair is that he is not really lazy. Conscientiously feel that wasting energy, with no quantitative results, is a waste of time. They have enough energy to face challenges when needed. The negative aspect of the relationship is that they both love to work in their comfort zone. Forgiveness is considered a sign of weakness despite wrongdoing.


22, April 2021

ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಂಗಳನು, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರೀರ್ವರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವದವರಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಂಡುತನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ಮೇಷ ಹಾಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಗುಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವೆಂದು ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಪರಸ್ಪರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

Taurus and Aries match

Aries is ruled by Mars, and Taurus is ruled by Venus. Both piles are capable of forming a stable relationship filled with honesty. Neither of them runs away from the challenges. Their positive attitude can lead to open contracts with honesty.

Lack of emotion in Aries or lack of self-worth in Taurus can cause problems like infidelity. Although both are stubborn, they do not hesitate to share understanding with each other.

21, April 2021

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾಗಬಲ್ಲ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಶುಕ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ರಾಶಿಯಾದ ವೃ‍‍ಷಭ ಭೂಮಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ರಾಶಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ರಾಶಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Do you know what is the best pair for Taurus in married life?

Venus is the sign of the Taurus of the Earth, ruled by Venus. So in love, know what piles are appropriate for this pile of marital life.
Characteristics of piles play an important role in determining the compatibility of piles. The compatibility of the piles is also considered to lead a marriage and love life. The sign of the second zodiacal Taurus of the twelve zodiac signs. So it is necessary to match the signs associated with it. It is therefore more compatible with the piles of land and water elements. Here's information on the compatibility of Taurus' love and marital life with the twelve piles.

20, April 2021


ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ದೋಷದ ವಿಚಾರ


ವಧುವರರ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಧುವಿನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವೈಧವ್ಯ ಯೋಗ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಯೋಗ, ನಿಸ್ಸಂತಾನ ಯೋಗ, ಮೃತ್ಯು ಯೋಗ ಮತ್ತು ದರಿದ್ರ ಯೋಗವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಶುಭವಲ್ಲವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಯು ಯೋಗ, ನಪುಂಸಕ ಯೋಗ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಯೋಗ, ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ನಾಶದಂತ ಯೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕನ್ಯೆಯ ಯೋಗವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸುಖವಾಗಿರುವಿದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನವಮಾಂಶ ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.


Error

Issues in the Horoscope The bride and groom must also be aware of the errors during the horoscope adjustment. If the bride's horoscope is Vaidyavana Yoga, Adultery Yoga, Nissanthana Yoga, Mrittu Yoga and Poverty Yoga, according to astrology, it is considered unnecessary for marital life. If the groom's horoscope has short yoga, euthanasia yoga, adultery yoga, dementia yoga and wife destruction, it is considered bad for home life.


In astrology, the bride's horoscope is believed to have a happy life without the poisonous virgin yogi. But sometimes there are flaws in the horoscope but the effect is negligible, or the marriage of Janma Kundali and Navamsa Kundali and Chandra Kundali can be married.

19, April 2021

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ


ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ವಿವಾಹ ನಂತರದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವರ ಮತ್ತು ವಧುವಿನ ರಾಶಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ರಾಶಿಯು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಧುವರರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆರು, ಎಂಟು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಧುವರರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಲಗ್ನ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಾಪಂತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಅನ್ಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆಂದರೆ ರಾಶಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಪಾದ ಭೇದ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.

Heap Adjustment in

Horoscope Male and female pile alignment has an impact on post-marital life. Astrologically, if the bride and the bride's pile are the same, the correlation is sweet. When the pile of two is fourth and tenth from one to another, their marital life will be enjoyable. If the third and eleventh masses, there is no shortage of money in the marital life.
It should be noted that the bride and groom's horoscope cannot be a single heap in the sixth, eighth and twelfth house. While it is true that the bride and groom's marriage is the same, life is short and it is not possible to eliminate some other elements. This means that if the mass is the same, then the star must be different. If the star is the same, there must be at least a foot difference. Otherwise problems may arise in the afterlife.

16, April 2021

ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಗುಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ


ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವೇ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ವಧು–ವರರ ಜಾತಕ ಹೊಂದಿಸುವಾಗ 36 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿದರೆ ಶುಭವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿ ದೋಷವಿರಬಾರದು. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ ಮತ್ತು ವಧು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಾಯು ತತ್ತ್ವ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜಲ ತತ್ತ್ವದವರಾಗಿದ್ದರೆ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.


Horoscope and Quality Adjustment

After knowing the above, the next step is to check the horoscope. When setting up a bride-groom horoscope, it is considered good to have at least 18 of the 36 qualities. There should be no error in alliance and pulse. Setting up a male-female pile is important. If the bride and the bride are in accordance with Agni and Air principle, land and water respectively, there will be harmony in the marriage life.

15, April 2021

ಜಾತಕ ಹೊಂದಿಸುವ ಮೊದಲು


ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣಿನ ವಯಸ್ಸು ಗಂಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಮದುವೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಕಲಹಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಮದುವೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.


Before setting the horoscope


The age gap between males and females should be known before marriage. The age of the female should be less than that of the male. Marriage should only proceed if both men are aware of the financial status of the male or female. Otherwise, there will be strife in the future. It is important to be aware of the mental and physical well-being of both men and women. This will solve the problems that arise after the marriage.

12, April 2021

ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳುಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜಾತಕ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಂತು ನಿಜ. ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ವಿವಾಹ. ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಮುಂದುವರೆದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಾತಕದಿಂದ  ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ದೋಷಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಆಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವರ-ವಧುವಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜಾತಕ ಹೊಂದುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಲು ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ನೋಡಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Astrological formulas for happy marriageIt is true that astrology and horoscope have an impact on man's life. The highlight of life is marriage. Even before you get to know the ideas of the man and woman before marriage, there are often problems. Horoscope can detect many such problems. Pre-wedding co-ordination can be avoided by avoiding any problems that may arise after the wedding.

The bride-groom's horoscope is seen before the wedding. According to astrology, it is very important to have male and female horoscopes. If the horoscope fits in here, the next dialogue will only take place. The first step is to look for a pre-wedding horoscope and adjustment to feel comfortable in the afterlife. If you follow some of the key tips in astrology, premarital life can be happy.

10, April 2021

ಗಣ ಕೂಟಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಒಂದು ಮದುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎರಡೂ ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಗಣಗಳು 18ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 18ರಿಂದ 25 ಗಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾರೆ ಆ ಜೋಡಿಯು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 26ರಿಂದ 32 ಗಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದಿಕ

09, April 2021

ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

32 ಬಲಕ್ಕೆ 25 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 33 ಅಂಶಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಆ ಜೋಡಿಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಕರ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಜೋಡಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

star matching numbers are


32 to the right of 25, it is a good pair. The pair are considered to live happily ever after. If the 33 factors match, the pair is said to be the happiest and luckiest couple in the world. Astrology says that pair is the rarest pair in the world.

08, April 2021

ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಮದುವೆಯಾಗುವ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಲಾಬಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕುವ ಪೋಷಕರು ಎರಡೂ ಜಾತಕವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎರಡೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಶಿ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಎರಡೂ ಜಾತಕಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ.ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನೂ ಕೂಡಿ ಜೋಡಿಗಳ ಬಲಾಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಜ ದೋಷಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೋಮ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಪೂಜೆ, ದರ್ಶನಗಳಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜೋಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳುವ ಜೋಡಿಗಳನ್ನಷ್ಟೆ ಒಂದಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಒಂದು ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

When and How Stargazing


Seeing a married male and female birth star is a tradition that has been practiced since ancient times. Parents looking for a partner for their son or daughter both give horoscopes to astrologers. He says the number of couples who make up both stars should or should not marry the couple.
First look at both horoscopes and read the birth star. Then analyze both horoscopes and read about where the moon is. Expert astrologers first look at male and female birth stars. They recognize there is a problem. If there are no problems then the two star together will see what the pairing looks like. Astronomers say the easiest and most effective way to find a star is to look at the time of birth.
It is also easy to see if there are problems with star compatibility, such as stellar errors. If there are any errors, then astrological solutions are provided.

When performing homa, astrologers offer solutions such as worship and darshan. This helps prevent potential dangers from pairing, and helps to unite closely matched pairs. According to the Vedic astrological definition, star compatibility is said to be the foundation of a couple's marriage.


07, April 2021

ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದರೆ ಏನು?

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರನು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಯ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ಅಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೀಗೆ.
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಜೋಡಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ಜೋಡಿ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರದೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಆ ಜೋಡಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಂದು ನಿನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬಲ್ಲರು ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

What is a star?

27 stars have been identified in Vedic astrology. See where the moon is at the time of birth Which is said to be a star. The lunar moon, orbiting the 27 stars. It is believed in astrology that the child will have the properties of the star at the time of the moon's birth.

The moon travels from one star to another during the day. The moon is fixed in time to tell which star the moon is in. Good muhurta, ugly muhurtha, etc.
When a star counts the birth star of a married couple, the more the numbers come in, the happier the pair. Astrologers calculate that they are happy and happy without any intercourse. If the number of stars decreases between the two, the pair will not last long. The couple is said to be unworthy of marriage.

The compatibility of stars was not born yesterday. This practice has been followed for centuries. Couples have been determined to match the stars since mythology. Vedic astrology states that the intimacy between pairs was determined centuries before they could see the stars.

06, April 2021

ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾಕೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ವಧುವರಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. ಒಂದು ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಮದುವೆಯಾಗಲು ವರ, ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತನ್ನದ್ದೇ ಆದ ತೂಕವಿದೆ.

ಜಾತಕ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದಾಗದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಜೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ನಂಟು ಬೆಸೆಯುವುದು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಹೊರತು ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹ ಅಧಿಪತಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆಯಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಆಯಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೆಡೆಯುವ,ಅವರ ಹಾವ, ಭಾವ,ಅವರು ನೆಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಹಳಷ್ಟು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಜೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾರಾ? ಈ ವಧು, ಆ ವರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ವರನಿಗೆ ಈ ವಧು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾಳಾ, ಈ ಜೋಡಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

05, April 2021

​ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಗುಣಗಳ ಮಹತ್ವ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಕ್ಷೀಸಲು ಒಟ್ಟು 36 ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟಕೂಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 36 ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತ್ರ. ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವೀ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು. 18 ರಿಂದ 25 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೆಂದು, 25ರಿಂದ 25 ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದೂ, 32 ರಿಂದ 36 ಗುಣಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆನಂದದಾಯಕ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಕುಂಡಲಿ ಅಥವಾ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.

The importance of matching qualities

According to Vedic astrology there are a total of 36 qualities to check for boy-girl compatibility. 36 properties are considered in the total number of points under the alignment. There should be a total of 18 qualities of 36 qualities for a happy and successful marriage. 18 to 25 qualities are considered the best match for marriage, 25 to 25 qualities are best suited, and 32 to 36 qualities are considered wonderful. The main purpose of kundali or horoscope adjustment is for couples to have a pleasant, prosperous and long married life together after entering into marriage.

03, April 2021

ದೆಸೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೆಸೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಲ ದೆಸೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ದೆಸೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನುಭವೀ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಾದರೆ ದಂಪತಿಗಳ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ದೆಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.

The effect of desks

The time and position of the stars can sometimes form Saturn or Mangala in the horoscope of a person. With the help of Kundali compatibility the effects of these desks can be reduced. Experienced astrologers suggest some remedies to help reduce the negative effects of dessa and bad yoga on the couple's kundali. Financial stability and career prospects are also determined by Kundali adjustment. According to Vedic astrology, planetary motion affects not only the life of the individual but also the life of the spouse after marriage. So every parent is looking for a financially stable partner in their children's marriage.

02, April 2021

ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ವಧೂ ವರರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಗಳ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ದಂಪತಿಗಳ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ವರ್ತನೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Physical and mental adjustment

The benefit of the Kundali adjustment is to ensure physical and mental coordination of the bride and groom. Planetary positions in the horoscope of the two partners indicate their behavior. So horoscope matching reveals the couple's mood, interest, attitude, behavior and so on. The health and well-being of the boy is also assessed here. It is also ensured that there is enough physical attraction among the boy.

01, April 2021

​ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ

ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದವರು. ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರ ಕುಂಡಲಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಧುವರರ ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವರ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದೇ ಹಾಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದೇ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲು ಕುಂಡಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಿವಾಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 36 ಗುಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಧು ವರರು ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವು ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುಣಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ನೀಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಂಟನೇ ಗುಣವು ಹೆರಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Why horoscope adjustment is important

As you know, Indians are giving priority to organized marriage. Getting married to a person we don't know, never met. So before the marriage is finalized, the two kundalis are matched. Considering the horoscope of the bride and groom during this time, it is seen that their lives are happy and that marital life is successful. Another important reason for Kundali's adjustment before marriage is marriage. There are a total of 36 qualities in astrology. How much of the bride and groom are compatible with them is determined by how comfortable their lives are. If there are qualities, the astrologer can offer various solutions. Kundali adjustment is considered important for children's happiness and health. For example, on the pulse,

31, March 2021

ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ಜನ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಶಾ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕುಂಡಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ದೋಷಪೂರಿತ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆಯ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Horoscope adjustment

Kundali compatibility is the traditional method of marriage in India, especially in Hinduism. Astrologers analyze the birth horoscope of a boy and girl. Kundali's adjustment is made based on the duration of Dasha or planets and properties. If there are any flawed planets in view of the horoscope, astrology can help with marriage solutions.

30, March 2021

ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಣ?

ದೇವ ಗಣ

ಅಶ್ವಿನಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಹಸ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ಅನುರಾಧ, ಶ್ರವಣ, ರೇವತಿ.

ಮನುಷ್ಯ

ಭರಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಆರ್ದ್ರಾ, ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ, ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣಿ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ, ಉ

ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ

ಕೃತಿಕಾ, ಆಶ್ಲೇಷಾ, ಮಘಾ, ಚಿತ್ರಾ, ವಿಶಾಖ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಮೂಲಾ, ಧನಿಷ್ಠ, ಶತಭಿಷ.

What star is that?

 God's orders :

Ashwini, mrgasira, punarvasu, pushya, hand, Swati, Anuradha, hearing, Revathi.

Man :

Bharani, Rohini, Ardra, Purafalguni, Uttarfalguni, Poorvashad, Uttarashah, Poorvabhadra, Uttarabhadra.

Raksha Gana :

Kritika, Ashlesha, Magha, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Moola, Dhanish, Centennial.

29, March 2021

ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಧೂ ವರರ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಧು ವರರ ವಿವಾಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂತಿಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಹೌದು. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಧುವರಾನ್ವೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಜಾತಕ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆನೋ, ಸದಾ ಮನಃಸ್ತಾಪ, ಕಲಹಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಹಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿಂದಿನಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಧು ವರರ ವಿವಾಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂತಿಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಹೌದು. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.


Why do you know the horoscope adjustment of the bride and groom before marriage is so important?

Horoscope adjustment is the first step to ending the prospect of the bride and groom's wedding, which is also an important step. Here is information on how horoscope matching is important in a wedding.

Horoscopes determine the male and female pairs after the bridegroom in the Hindu marriage process. Nowadays, due to sophistication, some people have forgotten to look at kundali adjustment or horoscope adjustment, which is why some marriages are not going on for long, there is always confusion and strife can make the marriage life bitter. This is why there has been a tradition of matching horoscopes from the past. Horoscope adjustment is the first step to ending the prospect of the bride and groom's wedding, which is also an important step. Why do horoscopes need marriage? Here's more information on what the benefits are.

27, March 2021

ಗಣದೋಷದಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು


ಗಣದೋಷದಿಂದ ವಿವಾಹ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಸ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

Problems with

Ganapathy Ganesha has some problems after marriage. Strangeness, lack of harmony, and the possibility of immoral relationships in couples.

26, March 2021

ಗಣದೋಷ ನಗಣ್ಯವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?


- ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕನ್ಯೆ ಮತ್ತು ವರನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಂದೇ ನವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಗಣದೋಷವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

- ಗ್ರಹಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ, ರಾಶಿ ಕೂಟಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ ಗಣಕೂಟ ಅಶುಭವಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ.

- ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ, ರಜ್ಜು, ನಾಡಿ ಕೂಟಗಳು ಶುಭವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯದು ರಾಕ್ಷಸ ಗಣವಾಗಿ ವರನದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಗಣವಾದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

- ಕನ್ಯೆಯ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ವರನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 14 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಂತರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಣ ಕೂಟದ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕನ್ಯೆ ಮತ್ತು ವರನ ಜಾತಕವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣ ಕೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 36 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಗುಣಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಯೇ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ.

When will the minuscule amount?

-Many properties are checked for horoscope matching. When the lord of the virgin and the groom is an ally. Ganodosha can be neglected if there is only one substance.
-If the planetary conglomerate and the constellations are compatible, the planet is ominous but not worried.
-If planetary alliances, rajas, pulses are good, the virgin is a demon, man is no fault.
-There is no error in the set if the virgin birth star is 14 stars apart.

When comparing the horoscope of the virgin and the groom, it is worthy of marriage if at least 18 of the 36 qualities combined with the rest of the clan are considered. Whether or not the horoscope is the right match for all qualities. It is okay to look at certain qualities and come to a conclusion.

25, March 2021

ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ


ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇವರು ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲ. ಅತಿಮಾನುಷ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಗಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣದವರು ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ (6ನೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ) ನ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

Rogue system


As the name suggests, these are not monsters. Have superhuman qualities. Have selfishness. They are not helping. Demons get their most powerful energy when compared to the first two. And take advantage of the Sixth Sense. Negative energy is quickly and easily recognized. Violent instincts.

25, March 2021

ದೇವ ಗಣ


ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ದೈವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಇವರು ಬೇಡದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಲೆಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಇವರು, ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಉದಾರ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

They

have divine qualities as the name of God . He has the ability to help others without any ulterior motive. They suggest solutions to someone else's problems.  They provide great guidance. Those who are busy at work don't head for things they don't want. Those who care about someone else, not just soft-spoken but generous.

25, March 2021

ಮನುಷ್ಯ ಗಣ

ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೀಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಇವರ ಜೀವನ. ದುಡಿಮೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಇವರು ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರೆ ತಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಂತೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಇವರಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಗಣದವರು ಮಿಶ್ರಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
Relationships, friends, and so on, who are working for a man , are emotional His life as ordinary men. These people who are working hard seem to be busy if they ask for help. There is no one who can help them. In this case, this group is mixed.

24, March 2021

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಗಣಗಳು ಮೂರು ಅವು ದೇವ ಗಣ, ಮನುಷ್ಯ ಗಣ, ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ. ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಾಗ ಗಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಗಳ ವಿಧದಂತೆ ಅವುಗಳ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವ ವರ-ವಧುವಿನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
The role of the Ganas in Vedic astrology is significant. The three sets are Deva Gana, Man Gana and demon Gana. Setting the horoscopes before the wedding is a great consideration. Their properties vary according to the type of set. Compatibility of sets is important in the horoscope of the bride and groom getting married.

24, March 2021

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಣ?, ಗಣಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳೇನು?, ಮದುವೆಗೆ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

What are the specifics of astrology and what is the star to which, what are the nature of the stars? It is necessary to know all this. First, let's look at the nature of things.

23, March 2021

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ, ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಗಣ ಸಾಮ್ಯತೆ!

ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕನ್ಯೆ ಮತ್ತು ವರನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಜಾತಕ ನೋಡುವಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳ ಪೈಕಿ ಗಣ ಕೂಟವು ಒಂದು. ಕನ್ಯೆ ಮತ್ತು ವರನದ್ದು ಒಂದೇ ಗಣವಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಣವಾದರೆ, ಗಣಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

In astrology, the mantras say that your qualities and marriage should be similar!

The future of the virgin and the groom lies behind the marriage of the horoscope. The set of horoscopes is one of the qualities of adjusting the horoscope. Astrology says that a virgin and groom are the same.If so, then here's a look at whether or not there is a different way to do it when marriage is incompatible.

23, March 2021

ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳ ನಡುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ , ಕುಂಡಲಿ ಮಿಲನ , ಗುಣ ಮಿಲನ, ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಲಘ್ನ ಮೇಲಪಾಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ.

19, March 2021

ಎಂಟು ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಕೂಟ    ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು

ವರ್ಣ                   1
ವಾಸ್ಯ/ವೈಶ್ಯ                 2
ತಾರಾ/ದಿನ                  3
ಯೋನಿ                 4
ಗ್ರಹಮೈತ್ರ/ ರಾಸ್ಯಾಧಿಪತಿ            5
ಗಣ                  6
ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಭಾಕೂಟ           7
ನದಿ                  8


ಒಟ್ಟು             36

ಅಷ್ಟಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 36 ಗುಣ ಮಿಲನಗಳಿವೆ.

19, March 2021

ಎಂಟು ಕೂಟಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 • ವರ್ಣ/ವರನ /ಜಾತಿ: ಇದು ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಅಹಂ ಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (ಅತ್ಯುನ್ನತ), ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ (ಕಡಿಮೆ) ಎಂದು 4 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ವಸ್ಯ /ವೈಶ್ಯ : ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನವ/ ನಾರಾ (ಮಾನವ), ವಂಚರ (ಸಿಂಹದಂತಹ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು), ಚತುಷ್ಪದ (ಜಿಂಕೆಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು), ಜಲಚರ (ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು), ಕೀಟಾ / ಕೀತ್ (ಕೀಟಗಳು) ಎಂದು 5 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ತಾರಾ/ದಿನ : ಇದು ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 27 ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ (ನಕ್ಷತ್ರ).
 • ಯೋನಿ : ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಟ್ಟ, ಲೈಂಗಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯೋನಿ ಕೂಟ ಅನ್ನು 14 ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕುದುರೆ, ಆನೆ, ಕುರಿ, ಹಾವು, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಇಲಿ, ಹಸು, ಬಫಲೋ, ಹುಲಿ, ಮೊಲ / ಜಿಂಕೆ, ಮಂಕಿ, ಸಿಂಹ, ಮುಂಗುಸಿ.
 • ಗ್ರಹ ಮೈತ್ರಿ/ ರಾಸ್ಯಾಧಿಪತಿ : ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಗಣ : ಇದು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು (ನಕ್ಷತ್ರಗಳು) ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ- ದೇವಾ (ದೇವರು, ಸತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ), ಮಾನವ (ಮಾನವ, ರಾಜೋ ಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ (ರಾಕ್ಷಸ, ತಮೋ ಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ).
 • ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಭಾಕೂಟ : ಇದು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹುಡುಗನ ಜನ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹುಡುಗಿಯ ಜನನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗನ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹುಡುಗಿಯ ಚಂದ್ರನಿಂದ 2, 3, 4, 5, 6 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ,ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 7 ಮತ್ತು 12 ನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಟಾಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2, 3, 4, 5 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ನಾಡಿ : ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಂಶವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಿ (ವಾತ) ನಾಡಿ, ಮಧ್ಯ (ಪಿತ್ತ) ನಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ (ಕಫ) ನಾಡಿ.

17, March 2021

ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ / ಮದುವೆಗೆ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮದುವೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಪವಿತ್ರ ಒಕ್ಕೂಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಮದುವೆಯು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವಳು / ಅವನು ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಇದು.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಜನರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ಇಬ್ಬರ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ದೋಶಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

17, March 2021

ಗುಣ ಮಿಲನದ ಮಹತ್ವ

18 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ  ಮದುವೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ
18 ರಿಂದ24    ಸರಾಸರಿ, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
24ರಿಂದ 32    ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಶಸ್ವಿ ಮದುವೆ
32ರಿಂದ 36    ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಕಾಣಬಹುದು. 18 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಂಪತಿಗಳ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ, ಮಂಗಲಿಕ ದೋಶಗಳು, ಪಾಲುದಾರರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಡಲಿ ವಧು-ವರರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

16, March 2021

ಗುಣಮಿಲನ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಜನ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು (ಬರ್ತ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಟಾಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವಧು ಮತ್ತು ವರರ ನಟಾಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಗುಣ ಮಿಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "ಅಷ್ಟಕೂಟ ಮಿಲನ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗುಣಗಳ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "ಅಷ್ಟ" ಎಂದರೆ "ಎಂಟು" ಮತ್ತು "ಕೂಟಾ" ಎಂದರೆ "ಆಕಾರಗಳು".

16, March 2021

ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು: -

 • ಗುಣ ಮಿಲನ
 • ನವಾಂಶ ಚಾರ್ಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

09, March 2021

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತನ್ನದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ.
ಒಂದು ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಆ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೊ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವರ ಮತ್ತು ವಧು ಒಂದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಚಾರಗಳಿವೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ .. ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಜೋಡಿ ಆಗದಿರುವುದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇರ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತರೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಇವರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಚ್ಚಿಸುವವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಗಮನಹರಿಸುವಿಕೆಯೂ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಮೇಲಿನ ವೈರುಧ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆಯುವುದಿಲ್ಲ

People born in Aries are usually straight, truthful, and bold. And those who are born in this pile are those who want to do and achieve much in life and do not want to waste time.

Those born in the Karkataka pile are very sensitive-minded and want more care from others. They want more care, love and above all, time from their spouses. It is also important for them to focus on their spouse.

Consequence: Because of these contradictory qualities, those born in Aries can find it difficult to contact those born in Karkataka. This is why the two stacks are never compatible

Our Ediga Matchmaker is about to make you a classic. We have made a deal with famous astrologers for this.